Disponibilný zostatok

Disponibilný zostatok: Kľúčový ukazovateľ v riadení financií

Disponibilný zostatok predstavuje objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii, či už na čerpanie úveru alebo na bežnom účte. Je to dôležitý ukazovateľ finančnej dostupnosti a flexibility.

Disponibilný zostatok v kontexte úverov

V prípade úverových produktov, ako sú kontokorentné úvery alebo kreditné karty, je disponibilný zostatok sumou, ktorú si klient môže požičať alebo utratiť navyše k jeho aktuálnemu zostatku. Zvyšuje sa s každou splátkou a znižuje sa s každým využitím úverového rámca.

Disponibilný zostatok na bežných účtoch

Na bežných účtoch zahŕňa disponibilný zostatok všetky prostriedky, ktoré môže klient použiť na výbery, vklady a prevody. Zahŕňa aj povolené prečerpanie na účte, známe ako kontokorentný rámec.

Rozdiel medzi aktuálnym a disponibilným zostatkom

Disponibilný zostatok sa môže líšiť od aktuálneho zostatku na účte. Zohľadňuje zablokované čiastky, predautorizované platby a kontokorentný rámec. Je dôležité sledovať disponibilný zostatok, aby sa predišlo nechcenému prečerpaniu účtu a následným debetným úrokom.

Význam správneho manažmentu disponibilného zostatku

Správne riadenie disponibilného zostatku je kľúčové pre finančné plánovanie a prevenciu finančných problémov. Poskytuje prehľad o dostupných finančných zdrojoch a pomáha pri efektívnom riadení cash flow.

je objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii pre čerpanie úveru. Je to úverový rámec znížený o čiastku z už uskutočnených transakcií. Disponibilný zostatok sa každou mesačnou i mimoriadnou splátkou zväčšuje. Napr. ak je úverový rámec 400 € a klient si už kúpil tovar za 300 €, disponibilná čiastka je 100 €.

Suma peňazí na bežnom účte, ktorou môže klient disponovať, teda ktorú môže použiť na výbery, vklady a prevody. Disponibilný zostatok zahŕňa aj povolené prečerpanie na účte ─ povolený debet.

Objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii na čerpanie úveru.

Disponibilný zostatok nám poskytuje informácie o výške prostriedkov na bežnom účte, ktorými môžeme disponovať. Dáva nám teda informácie o prostriedkoch, ktoré môžeme vybrať z účtu, ktoré môžeme použiť na vklady a prevody. Disponibilný zostatok na rozdiel od aktuálneho zostatku zahŕňa aj kontokorentný rámec. Odpočítané sú zablokované čiastky na účte a tiež sú pripočítané alebo odpočítané čiastky zaúčtované dopredu (s neskorším dátumom spracovania). Niekedy je na zistenie skutočného disponibilného zostatku potrebné od neho odpočítať minimálny zostatok na účte. Pri disponibilnom zostatku treba počítať s tým, že ak máme na účte platby s neskorším dátumom spracovania a použijeme ich, bude nám zaúčtovaný debetný úrok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥