Dátum splatnosti

Dátum Splatnosti vo Faktoringu

Dátum splatnosti je významným pojmom v oblasti faktoringu, ktorý sa týka platobných povinností a financovania podnikov. Tento termín má viacero významov a dôležitých aspektov v rôznych ekonomických kontextoch. V tomto článku sa budeme venovať významu dátumu splatnosti vo faktoringu a jeho významu pre podnikateľov.

Významy Dátumu Splatnosti

Dátum splatnosti má viacero významov a aplikácií vo faktoringu:

1. Platobná Povinnosť

V faktoringu je dátum splatnosti synonymom pre dátum platobnej povinnosti. Predstavuje to deň, kedy je faktúra alebo iný platobný doklad splatný k úhrade. Pre dodávateľov je to dôležitý termín, pretože od jeho dodržania závisí ich cash flow a likvidita.

2. Prezentácia Zmenky

V prípade zmenkového faktoringu majú majitelia zmeniek povinnosť prezentovať (zasielať) zmenku svojmu avalujúcemu alebo garantujúcemu subjektu na preplatenie do štyroch týždňov pred dátumom splatnosti. Tento krok zabezpečuje, že zmenka bude včas uhrazená.

3. Dátum Platby Poistného

V niektorých prípadoch sa termín „dátum splatnosti“ môže vzťahovať aj na platbu poistného. Ide o dátum, kedy klient musí zaplatiť poistné na svoju poistnú zmluvu.

Záver

Dátum splatnosti je kľúčovým pojmom vo faktoringu a má rôzne významy v oblasti platobných povinností, financovania a riadenia likvidity. Jeho dodržiavanie a správne plánovanie s ním sú nevyhnutné pre zabezpečenie finančnej stability a plynulosti podnikania.

Maturity date (dátum splatnosti) – dátum platobnej povinnosti. Majiteľ obyčajne zasiela (prezentuje) dôležitú zmenku do štyroch týždňov pred dátom splatnosti avalujúcemu alebo garantujúcemu subjektu na preplatenie. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Maturity date.

Deň, keď má platba odísť z účtu klienta.

Dátum povinnosti zaplatiť poistné.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥