Cieľ 1, 2, 3

Ciele 1, 2 a 3 – Štrukturálne Fondy EÚ

Ciele pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. Cieľ 1 sú regióny s HDP na obyvateľa nižším ako 75% priemeru únie (pomoc zo štrukturálnych fondov je povolená do 75% oprávnených nákladov daného opatrenia), Cieľ 2 sú regióny prechádzajúce štrukturálnou zmenou (štrukturálne fondy priespievajú na projekty do výšky 50% celkových nákladov) a Cieľ 3 sú regióny vyžadujúce podporu rozvoja ľudského kapitálu.

Ciele 1, 2 a 3 sú kľúčovými prvkami politiky súdržnosti EÚ a súvisia s využitím štrukturálnych fondov na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v rôznych regiónoch EÚ.

Cieľ 1 – Rozvoj Zostávajúcich Regiónov

Cieľ 1 sa zameriava na podporu regiónov, ktorých HDP na obyvateľa je nižší ako 75 % priemeru EÚ. Tieto regióny sa nazývajú konvergenčné regióny. Štrukturálne fondy môžu poskytnúť pomoc až do výšky 75 % oprávnených nákladov na projekty v týchto regiónoch.

Cieľ 2 – Štrukturálna Zmena

Cieľ 2 sa týka regiónov, ktoré prechádzajú štrukturálnou zmenou, ako napríklad restrukturalizáciou priemyslu. Štrukturálne fondy priespievajú na projekty v týchto regiónoch do výšky 50 % celkových nákladov. Cieľom je podporiť transformáciu týchto regiónov a zvýšiť ich konkurencieschopnosť.

Cieľ 3 – Podpora Rozvoja Ľudského Kapitálu

Cieľ 3 sa sústreďuje na regióny, ktoré potrebujú podporu rozvoja ľudského kapitálu, ako je vzdelávanie a odborná príprava. Štrukturálne fondy EÚ sú využívané na financovanie projektov a programov, ktoré zlepšujú kvalitu života a schopnosti obyvateľstva v týchto regiónoch.

Ciele 1, 2 a 3 predstavujú komplexný prístup k podpore rozvoja v rôznych regiónoch EÚ a prispievajú k dosiahnutiu vyváženého a inkluzívneho rastu v celej EÚ.

ciele pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. Cieľ 1 sú regióny s HDP na obyvateľa nižším ako 75% priemeru únie (pomoc zo štrukturálnych fondov je povolená do 75% oprávnených nákladov daného opatrenia), Cieľ 2 sú regióny prechádzajúce štrukturálnou zmenou (štrukturálne fondy priespievajú na projekty do výšky 50% celkových nákladov) a Cieľ 3 sú regióny vyžadujúce podporu rozvoja ľudského kapitálu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥