Cesná klauzula, doložka

Cesná Klauzula, Doložka – Notice of Assignment vo Faktoringu

Cesná klauzula, doložka (anglický ekvivalent Notice of Assignment) predstavuje dôležitý aspekt v oblasti faktoringu. Ide o písomné oznámenie, ktoré faktoringová spoločnosť poskytuje kupujúcemu, informujúce ho o postúpení pohľadávky a o tom, že splatnosť tejto pohľadávky je viazaná výlučne na účet faktora uvedeného v tejto doložke.

Význam Cesnej Klauzuly vo Faktoringu

Faktoring je finančná transakcia, pri ktorej firma (predávajúci) predáva svoje pohľadávky na nezaplatené faktúry faktoringovej spoločnosti (factor). Táto transakcia pomáha predávajúcemu získať okamžité finančné prostriedky namiesto čakania na splatnosť faktúr. Cesná klauzula, doložka, je nástrojom, ktorý zabezpečuje, že kupujúci (dlžník) je informovaný o tejto zmene a má všetky potrebné informácie.

Toto oznámenie sa zvyčajne nachádza na každej postúpenej faktúre vo forme nálepky, ktorú poskytne faktoringová spoločnosť. Prípadne, v niektorých výnimočných prípadoch, môže byť oznámenie o postúpení pohľadávky zaslané dlžníkovi listom s presne definovaným znením.

Právna a Obchodná Záruka

Pre faktoringovú spoločnosť je dôležité, aby cesná klauzula, doložka, bola správne a zrozumiteľne definovaná. Týmto spôsobom je zabezpečené, že kupujúci (dlžník) nemá nejasnosti ohľadom toho, kam a kedy má uhradiť splátku faktúry.

Pre predávajúceho (klienta faktoringovej spoločnosti) predstavuje cesná klauzula istotu, že postúpené pohľadávky budú riadne vyplatené na účet faktora. Toto oznámenie je tak právnou a obchodnou zárukou, ktorá zabezpečuje plynulosť procesu faktoringu.

Záver

Cesná klauzula, doložka, je dôležitým právnym nástrojom vo svete faktoringu. Zabezpečuje transparentnosť, informovanosť a bezproblémový priebeh transakcií medzi faktoringovými spoločnosťami, predávajúcimi a kupujúcimi. Pre všetky zainteresované strany je dôležité, aby boli s týmto pojmom oboznámené a dodržiavali jeho právne a obchodné aspekty.

Notice of Assignment (cesná klauzula, doložka) – písomné oznámenie kupujúcemu o tom, že postúpená pohľadávka bola postúpená a je splatná výlučne na účet faktora uvedeného na tejto doložke. Toto oznámenie sa nachádza na každej postúpenej faktúre vo forme nálepky, ktoré poskytne faktoringová spoločnosť, príp. môže byť vo výnimočných prípadoch oznámené dlžníkovi listom s presne definovaným znením.. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Notice of Assignment.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥