BUBOR

BUBOR: Referenčná Hodnota Úrokových Sadzieb v Budapešti

BUBOR, skratka pre Budapest InterBank Offered Rate, je dôležitým ukazovateľom v medzibankovom trhu pre maďarskú korunu (HUF). Táto referenčná hodnota úrokových sadzieb je kótovaná každý pracovný deň v Budapešti a je založená na kotáciách referenčných bánk pre predaj depozít. BUBOR sa využíva na meranie úrokových sadzieb na medzibankovom trhu v Maďarsku.

Vznik a Význam BUBOR

BUBOR vznikol s cieľom poskytnúť jednotný ukazovateľ pre úrokové sadzby v maďarskom bankovom sektore. Jeho existencia umožňuje bankám a finančným inštitúciám stanoviť spravodlivé úrokové sadzby pre svoje produkty a služby.

Proces Výpočtu BUBOR

Stanovenie BUBOR prebieha podľa presne definovaného algoritmu. Referenčné banky kótuju svoje úrokové sadzby pre predaj depozít, a na základe týchto kotácií sa vypočíta priemer. Tento priemer je následne použitý na stanovenie aktuálnej hodnoty BUBOR.

Využitie BUBOR

BUBOR má viacero využití v ekonomike. Banky ho využívajú na stanovenie úrokových sadzieb pre pôžičky, hypotéky a iné finančné produkty. Okrem toho ho používajú aj obchodníci na medzibankovom trhu a investori na monitorovanie a analýzu maďarského finančného trhu.

Záver

BUBOR je dôležitým nástrojom pre meranie úrokových sadzieb v maďarskom bankovom sektore. Jeho denná kótacia umožňuje transparentnú a spravodlivú stanovovanie úrokových sadzieb, čo má vplyv na množstvo finančných transakcií a investícií v Maďarsku.

BUBOR – (BUdapest InterBank Offered Rate) referenčná hodnota úrokových sadzieb na medzibankovom trhu pre HUF, kótovaná každý pracovný deň v Budapešti z kotácií referenčných bánk pre predaj depozít (offer) podľa stanoveného algoritmu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥