bs systém

BS Systém: Efektívne Riadenie Zásob v Ekonomike

BS systém, skratka pre Base Stock systém, je v ekonomike zásob dôležitým nástrojom pre efektívne riadenie zásob a objednávanie tovaru. Tento systém sa využíva v situáciách, kedy je potrebné udržiavať zásoby na určitej úrovni a zabezpečiť, aby boli k dispozícii v správny okamih.

Fixný Stupeň Doobjednávania B a Variabilné Momenty Objednávky

BS systém sa vyznačuje fixným stupňom doobjednávania B. To znamená, že len čo (ekonomické) zásoby klesnú pod úroveň B, vyvolá sa objednávka na tovar. Moment objednávky je však variabilný a závisí od aktuálnych potrieb a zásob. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že zásoby sú obnovené práve včas a v správnom množstve.

Výpočet Stupňa S a Periodické Zosúladenie

BS systém vyžaduje výpočet dvoch dôležitých parametrov: stupňa S a úrovne ekonomických zásob v čase objednávania. Stupeň S predstavuje úroveň, na ktorú by mali byť zásoby doplnené po prijatí objednávky. Tento parameter je vypočítaný na základe očakávaného dopytu a ďalších kľúčových faktorov.

Okrem toho sa B a S periodicky aktualizujú, aby sa zohľadnili zmeny v dopyte alebo iných faktoroch, ktoré by mohli ovplyvniť potrebu zásob. Táto periodická aktualizácia je nevyhnutná pre udržanie efektívnosti systému.

Výhody BS Systému

BS systém má niekoľko výhod. Po prvé, umožňuje udržiavať stabilné zásoby, čo je dôležité pre nepretržité fungovanie podniku. Po druhé, vďaka variabilným momentom objednávky je možné prispôsobiť objednávky aktuálnym potrebám, čo znižuje riziko nadmerných zásob.

Tento systém sa často používa v odvetviach, kde je dopyt po relatívne veľkých objednávkach a kde by náhle poklesy zásob mohli mať vážne následky.

Záver

BS systém je efektívnym spôsobom riadenia zásob v ekonomike. Jeho kombinácia fixného stupňa doobjednávania B a variabilných momentov objednávky umožňuje udržiavať zásoby na potrebnej úrovni a zabezpečiť ich dostupnosť v správnom čase. Pre podniky je to dôležitý nástroj pre zvládanie nepredvídaných udalostí a udržanie efektívnosti v oblasti zásobovania.

Systém objednávania s fixným stupňom doobjednávania B, variabilnými momentmi objednávky a variabilným množstvom objednávky. Len čo (ekonomické) zásoby klesnú pod úroveň B, zadáva sa objednávka tak, aby (ekonomické) zásoby boli na úrovni S. B a S sa vypočítajú dopredu a sú periodicky zosúladené s akoukoľvek zmenou v očakávanom dopyte a / alebo inými určujúcimi veličinami. Veľkosť objednávky je určovaná stupňom S a úrovňou ekonomických zásob v čase objednávania. BS systém sa používa spolu s ostatnými v tých prípadoch, keď je možné objednávať kedykoľvek a dopyt pozostáva z obmedzeného počtu relatívne veľkých objednávok, takže (ekonomické) zásoby môžu náhle klesnúť pod úroveň B.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥