Brutto princíp

Brutto Princíp v Účtovníctve: Základný Pilier Transparentnosti

V oblasti účtovníctva je Brutto princíp základným konceptom, ktorým sa zabezpečuje transparentnosť a presnosť účtovných záznamov. Tento princíp znamená, že všetky majetkové položky, záväzky, náklady a výnosy sa účtujú samostatne, bez vzájomnej kompenzácie.

Zásada Nepopierateľnosti

Brutto princíp je úzko spojený so zásadou nepopierateľnosti, čo znamená, že všetky účty musia byť spracované tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať každú transakciu. To zaisťuje, že účtovné záznamy nebudú zkresľované a budú presné a overiteľné.

Zákaz Kompenzácie

Brutto princíp nalieha na zákaz kompenzácie medzi majetkovými položkami a záväzkami, ako aj medzi nákladmi a výnosmi. To znamená, že nemožno vyvažovať jeden účtovný záznam proti inému s cieľom zjednodušiť účtovanie. Každý účtovný záznam musí mať samostatný záznam.

Právne Zakotvený Princíp

Brutto princíp nie je iba odporúčaním, ale je aj právne zakotvený v zákonoch o účtovníctve. V Slovensku ho nájdeme v § 8 zákona o účtovníctve. Tento zákon upravuje a presne špecifikuje, ako sa majú účtovať rôzne transakcie a aké sú povolené výnimky z Brutto princípu.

Význam pre Transparentnosť a Presnosť

Brutto princíp je základným pilierom pre dosiahnutie transparentnosti a presnosti v účtovníctve. Zabezpečuje, že všetky finančné transakcie sú jasne a presne zdokumentované, čo je kľúčové pre riadne fungovanie organizácií a kontrolu finančných tokov.

Záver

Brutto princíp je kľúčovým konceptom v účtovníctve, ktorý zabezpečuje, že všetky finančné transakcie sú zachytené samostatne a nepopierateľne. Je to základný pilier transparentnosti a presnosti v účtovníctve a má právne zakotvené pravidlá na dodržiavanie.

V účtovníctve znamená, že účtujeme samostatne o majetkových položkách, záväzkoch, o nákladoch a výnosoch. Brutto princíp sa v účtovníctve prejavuje ako zákaz kompenzácie majetku a záväzkov a nákladov a výnosov. Táto zásada je obsiahnutá aj v základnej právnej norme pre vedenie účtovníctva (§ 8 zákona o účtovníctve). V postupoch účtovania je dovolené kompenzovať len a) pohľadávky a záväzky (s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov) voči tej istej fyzickej alebo právnickej osobe, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka a vedú sa v rovnakých menách, b) dobropisy (refundácií) týkajúce sa konkrétnej nákladovej príp. výnosovej položky a vzťahujúce sa na účtovné obdobie, v ktorom sa náklad príp. výnos zaúčtoval, c) prevody podielu na hospodárskom výsledku spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárom komanditnej spoločnosti, d) domeranie a vrátenie daní z príjmov, nepriamych daní a poplatkov

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥