Bonus

Bonus v Poistení: Zvýhodnenie za Bezškodový Priebeh

Termín „Bonus“ sa často vyskytuje v oblasti poistenia a predstavuje dôležitý koncept, ktorý ovplyvňuje poistné sadzby a výhody poistných zmlúv. Bonus predstavuje zvýhodnenie alebo zľavu na poistnom, ktorá sa poskytuje poistencom za priaznivý škodový priebeh.

Definícia Bonusu v Poistení

Slovo „Bonus“ pochádza z latinskej reči, kde znamená „dobrý.“ V kontexte poistenia predstavuje zvýhodnenie alebo zľavu, ktorá sa poskytuje poistencom za to, že v priebehu dohodnutého obdobia neuplatnili žiadnu poistnú udalosť. To znamená, že poistenec nedosiahol situáciu, ktorá by vyžadovala nárok na poistné plnenie.

Uplatňovanie Bonusu a Malusu

Vo svete poistenia sa uplatňovanie bonusu a malusu líši v závislosti od typu poistenia. Najčastejšie sa stretávame s touto praxou v oblasti poistenia motorových vozidiel. Majitelia vozidiel, ktorí nepožiadali o poistné plnenie kvôli dopravným nehodám alebo iným poistným udalostiam, majú nárok na bonus.

Naopak, ak majiteľ vozidla spôsobí dopravnú nehodu alebo inú poistnú udalosť, ktorá vyžaduje poistné plnenie, bonus postupne odoberá. Táto prax sa nazýva „Malus“ a je spôsobom, ako poistné spoločnosti stimulujú bezpečnú jazdu a zodpovedné správanie na cestách.

Rozsah Bonusu v Poistení

Veľkosť bonusu a spôsob jeho výpočtu sa môžu líšiť v závislosti od poistného produktu a konkrétnej poistnej spoločnosti. Bonus sa môže vzťahovať nielen na bezškodový priebeh v cestnej premávke, ale aj na iné aspekty poistenia.

Napríklad, v prípade požiarneho poistenia by majitelia domov mohli získať bonus za inštaláciu protipožiarnych signalizačných alebo hasiacich zariadení. To znamená, že ich poistné sadzby by boli nižšie ako u tých, ktorí tieto bezpečnostné opatrenia nezaviedli.

Záver

Bonus je dôležitým faktorom v oblasti poistenia, ktorý ovplyvňuje poistné sadzby a výhody poistených osôb. Je to spôsob, ako poistné spoločnosti odmeňujú klientov za priaznivý škodový priebeh a zodpovedné správanie. Pre poistených je bonus motiváciou na bezpečnú jazdu a starostlivosť o svoje majetky s cieľom minimalizovať riziko a ušetriť na poistných poplatkoch.

Z latinčiny – dobrý. Ide o zľavu, alebo zvýhodnenie poistenia za priaznivý škodový priebeh. V prípade poistenia motorových vozidiel ide o zvýhodnenie pre majiteľa vozidla (poistníka), ktorý v priebehu roku neuplatnil žiadnu poistnú udalosť. Naopak, pri poistnej udalosti z viny poisteného sa bonus postupne odoberá, resp. uplatňuje sa tzv. malus.

Nárok poisteného na zľavu z poistného v dôsledku bezškodového priebehu poistenia.

Z latinčiny dobrý. V praxi označuje poskytnutie dobropisu zákazníkovi za splnenie stanovených alebo dohodnutých podmienok. V poistení ide o zľavu na poistnom (alebo zvýhodnenie plnenia poisťovne) za priaznivý škodový priebeh. Môže ísť o nezavinený škodový priebeh (napr. havarijné poistenie motorových vozidiel), za používanie protipožiarnych signalizačných alebo hasiacich zariadení, za komplexnosť uzavretého poistenia (riziková alebo vecná) a podobne.

Zľava z poistného poskytovaná v určitých prípadoch.

Zvýhodnenie pre majiteľa vozidla, ktorý v priebehu roku neuplatnil žiadnu poistnú udalosť.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥