Bezškodový priebeh

Význam bezškodového priebehu v oblasti poistenia

Bezškodový priebeh je termín používaný v poisťovníctve, ktorý odkazuje na obdobie, počas ktorého sa v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy nevyskytla žiadna poistná udalosť, alebo boli poistné udalosti výrazne nižšie, ako je priemer pre daný typ poistenia. Tento jav je pozitívnym indikátorom pre poisťovne, pretože znamená, že poistenec nepredstavuje vysoké riziko a je hospodárny vo vzťahu k poistenému predmetu.

Impakt bezškodového priebehu na výšku poistného

V prípade, že poistenec preukazuje bezškodový priebeh, môže byť od poisťovne odmenený prostredníctvom bonifikácie, ktorá predstavuje zľavu na poistnom. Bonifikácia je v poisťovníctve uznaná ako bonus za bezproblémové používanie poisteného majetku. Tento systém motivuje poistencov k zodpovednejšiemu správaniu sa a prevencii možných poistných udalostí.

Bonus alebo bonifikácia ako nástroj pre poistné produkty

Bonus alebo bonifikácia je často používaná v poistení motorových vozidiel, kde za obdobie bez nehody môže byť poistenec odmenený zľavou z nasledujúceho poistného. Tento princíp je založený na predpoklade, že poistenec, ktorý nezpôsobuje nehody a dodržiava bezpečnostné predpisy, predstavuje pre poisťovňu menšie riziko a preto si zaslúži nižšie poistné náklady.

Aplikácia bezškodového priebehu v praxi

Bezškodový priebeh sa stáva súčasťou poistných zmlúv nielen v segmente poistenia motorových vozidiel, ale aj v iných typoch poistenia, ako je napríklad majetkové poistenie či poistenie zodpovednosti. Poisťovne tak vytvárajú systém odmien, ktorý pozitívne ovplyvňuje správanie poistencov a znižuje frekvenciu poistných udalostí.

Taký stav poistenia, v ktorom sa za sledované obdobie nevyskytli žiadne poistné udalosti, alebo, ak sa nejaké vyskytli, tak len v omnoho menšom merítku, ako je celkový priemer v danom poistení. Poisťovňa môže za tento priebeh poistenia znížiť poistné – zvýhodniť klienta formou bonifikácie. Pozri heslo Bonus alebo Bonifikácia

Zľava z poistného poskytovaná v rámci poistenia motorových vozidiel za určité obdobie bez nehody.

Komentáre k článku Bezškodový priebeh (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥