Bezpečná tretia krajina

Bezpečná tretia krajina v kontexte migrácie a azylu

V globálnom kontexte migrácie a azylu je pojem „bezpečná tretia krajina“ stále dôležitejší. Pochopenie jeho významu a aplikácie je kľúčové pre zabezpečenie spravodlivých a efektívnych migračných politík.

Čo je bezpečná tretia krajina?

Bezpečná tretia krajina je definovaná ako stabilný právny štát s demokratickým zriadením, ktorý nie je rodnou krajinou žiadateľa o azyl alebo, v prípade osoby bez štátnej príslušnosti, nie je štátom jej posledného bydliska. Krajiny, ktoré sú považované za „bezpečné tretie krajiny“, majú systémy na ochranu ľudských práv a poskytujú spravodlivý a efektívny postup posudzovania žiadostí o azyl.

Zoznam bezpečných tretích krajín na Slovensku

Na Slovensku je zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu stanovený nariadením vlády Slovenskej republiky. Toto nariadenie je výsledkom zhodnotenia rôznych krajín z hľadiska ich právnych a demokratických štruktúr, ako aj schopnosti poskytovať ochranu žiadateľom o azyl.

Význam v migračnej politike

Stanovenie krajín ako „bezpečné tretie krajiny“ má dôležité dôsledky pre migračnú politiku. V mnohých krajinách môže byť žiadateľ o azyl vrátený do bezpečnej tretie krajiny, cez ktorú prechádzal, skôr ako jeho žiadosť bude posudzovaná. Toto pravidlo je založené na predpoklade, že žiadateľ mal možnosť požiadať o azyl v tejto krajine a mal byť v nej chránený pred prenasledovaním.

Záver

Bezpečná tretia krajina je kľúčovým konceptom v migračnej a azylowej politike. Zatiaľ čo poskytuje mechanizmus na zaistenie spravodlivej distribúcie zodpovednosti za poskytnutie azylu medzi krajinami, je tiež dôležité zabezpečiť, aby pravidlá a postupy v praxi rešpektovali práva žiadateľov o azyl a nevystavovali ich riziku prenasledovania alebo nespravodlivého zaobchádzania.

stabilný právny štát s demokratickým zriadením, iný ako štát, ktorého je cudzinec štátnym občanom, alebo v prípade osoby bez štátnej príslušnosti iný štát ako štát jej bydliska. Zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu sa vydáva nariadením vlády Slovenskej republiky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥