avízo

Definícia avíza v oblasti prepravy a špedície

V oblasti prepravy a špedície je avízo dodávateľovou správou odberateľovi, ktorá informuje o tom, kedy bola zásielka podaná na prepravu. Toto oznámenie je kľúčovým nástrojom v obchodnej komunikácii, ktoré zabezpečuje, že odberateľ je včas informovaný o pohybe tovaru a môže tak efektívne plánovať svoje operácie.

Avízo v obchodnom styku

V širšom kontexte sa termín avízo často používa v obchodnom styku ako oznámenie odosielateľa príjemcovi. Môže sa týkať nielen odoslania tovaru, ale aj iných dôležitých obchodných transakcií. Napríklad, keď dodávateľ informuje odberateľa o tom, že tovar bol odoslaný, môže v avíze uviesť podrobnosti o tovare, dátume odoslania, očakávanom dátume doručenia, metóde prepravy a podobne.

Avízo v bankovníctve

Okrem obchodného kontextu sa avízo často používa aj v bankovníctve. Banka môže klientovi posielať avíza o rôznych transakciách alebo dispozíciách na jeho účtoch. Môže to byť napríklad oznámenie o akceptovaní zmenky na eskontovanie, o inkasovaní prijatej zmenky na eskont alebo o zriadení akreditívu. V takomto kontexte slúži avízo ako prostriedok, ktorým banka informuje svojho klienta o vykonaných alebo plánovaných operáciách, čo umožňuje klientovi lepšie spravovať svoje financie.

Avízo, či už v kontexte prepravy, špedície, obchodu alebo bankovníctva, je esenciálnym komunikačným nástrojom, ktorý zabezpečuje plynulý a transparentný chod obchodných a finančných operácií. Včasné a presné avízovanie môže výrazne zlepšiť efektivitu, znižovať riziko nedorozumení a zvyšovať dôveru medzi obchodnými partnermi alebo medzi bankou a jej klientom.

Dodávateľova správa odberateľovi o tom, kedy zásielku podal na prepravu (návestie).

Je oznámenie, používané v obchodnom styku ako informácia pre kupujúceho, napríklad o odoslanom tovare a odoslanej zásielke a pod. Oznámenie banky klientovi o dispozíciách na účtoch (o akceptovaní zmenky na eskontovanie, o inkasovaní prijatej zmenky na eskont, o zriadení akreditívu a pod.).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥