Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania – Krátka definícia: Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania je objektívna a vyplýva z § 195 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Definícia podľa zákona: Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania je objektívna a vyplýva z § 195 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len Zákonník práce). Podľa ustanovenia § 195 ods. 1 Zákonníka práce, ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere. Podľa ustanovenia § 195 ods. 4 Zákonníka práce za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. Zamestnávateľ zodpovedá za škodu aj keď dodržal povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa zodpovednosti nezbaví podľa § 196 Zákonníka práce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *