Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

zodpovednosť zamestnávateľa za škodu v sociálnom poistení

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania predstavuje dôležitý aspekt sociálneho poistenia a je upravená v § 195 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Tento právny predpis stanovuje objektívnu zodpovednosť zamestnávateľa v prípade úrazu alebo choroby z povolania, ktoré sa udiali v súvislosti s vykonávaním pracovných úloh.

Podľa ustanovení Zákonníka práce platí, že ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi k poškodeniu zdravia alebo smrti úrazom (pracovný úraz), zamestnávateľ je zodpovedný za vzniknutú škodu. To znamená, že zamestnávateľ nesie finančnú zodpovednosť za následky úrazu, ktorý sa stal v období zamestnaneckej činnosti.

Ďalším dôležitým bodom je zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania. Zamestnávateľ je zodpovedný za škodu, ak zamestnanec získa chorobu z povolania v súvislosti s pracovným prostredím alebo pracovnými podmienkami. V tomto prípade zamestnávateľ nesie finančnú zodpovednosť aj v prípade, že dodržal všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Podmienky Zodpovednosti Zamestnávateľa

Zákonník práce jasne definuje podmienky, za ktorých zamestnávateľ zodpovedá za škodu:

  • Pracovný Úraz: Zamestnávateľ zodpovedá za škodu pri pracovnom úraze, ktorý sa stal pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi.
  • Choroba z Povolania: Zamestnávateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú chorobou z povolania, ak bola zistená v čase, keď zamestnanec bol v pracovnom pomere, a spôsobená pracovným prostredím.
  • Dodržanie Predpisov: Aj pri dodržaní bezpečnostných predpisov je zamestnávateľ zodpovedný za škodu spojenú s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.

Právne Následky a Postihy

V prípade nesplnenia zodpovednosti zo strany zamestnávateľa môžu nastať právne následky a postihy, vrátane:

  • Finančné Sankcie: Zamestnávateľ môže byť povinný zaplatiť finančné sankcie v súvislosti so škodou spôsobenou pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
  • Právne Žaloby: Postihy môžu zahŕňať právne žaloby zo strany zamestnanca alebo jeho zástupcu.
  • Pracovnoprávne Dôsledky: Nespĺňanie zodpovednosti môže mať aj pracovnoprávne dôsledky pre zamestnávateľa.

Záver

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu v prípade pracovného úrazu a choroby z povolania je kritickým prvkom sociálneho poistenia. Jej správne uplatňovanie a dodržiavanie zamestnávateľmi prispieva k bezpečnému pracovnému prostrediu a zabezpečuje ochranu zamestnancov v prípade nešťastných udalostí spojených s pracovným výkonom.

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania – Krátka definícia: Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania je objektívna a vyplýva z § 195 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Definícia podľa zákona: Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania je objektívna a vyplýva z § 195 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len Zákonník práce). Podľa ustanovenia § 195 ods. 1 Zákonníka práce, ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere. Podľa ustanovenia § 195 ods. 4 Zákonníka práce za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. Zamestnávateľ zodpovedá za škodu aj keď dodržal povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa zodpovednosti nezbaví podľa § 196 Zákonníka práce.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥