Vyhlásenie o overení

Vyhlásenie o overení v kontexte Európskych Fondov

V oblasti európskych fondov je termín „Vyhlásenie o overení“ dôležitým dokumentom, ktorý potvrdzuje oprávnenosť a správnosť čiastok deklarovaných prijímateľom. Tieto vyhlásenia sú vypracované riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom a majú kľúčový význam pre správnu administráciu fondov EÚ.

Význam Vyhlásenia o Overení

Vyhlásenia o overení sú súčasťou procesu správy a monitorovania finančných prostriedkov z európskych fondov. Ich hlavným cieľom je zabezpečiť transparentnosť a kontrolu využitia týchto finančných prostriedkov. Tieto dokumenty potvrdzujú, že finančné prostriedky boli použité v súlade s pravidlami a oprávnenými výdavkami projektu.

Obsah Vyhlásenia o Overení

Vyhlásenie o overení zvyčajne obsahuje nasledujúce informácie:

  • Identifikácia projektu: Informácie o konkrétnom projekte, pre ktorý je vyhlásenie vypracované, vrátane názvu projektu, jeho cieľov a obdobia realizácie.
  • Oprávnené výdavky: Detaily o čiastkach, ktoré boli deklarované prijímateľom ako oprávnené výdavky projektu.
  • Overenie: Potvrdenie riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu, že čiastky deklarované prijímateľom sú oprávnené a v súlade s pravidlami financovania z európskych fondov.
  • Dátum a podpis: Dôležité informácie o dátume vypracovania vyhlásenia a podpisoch osôb zodpovedných za overenie.

Využitie v Praxi

Vyhlásenia o overení majú kľúčový význam pre celý proces správy a monitorovania projektov financovaných z európskych fondov. Sú dôležitým nástrojom pre zabezpečenie transparentnosti a kontroly finančných prostriedkov a pomáhajú minimalizovať riziko zneužitia alebo chýb v administrácii.

Okrem toho sú tieto vyhlásenia dôležité aj pre auditné orgány a inštitúcie zodpovedné za dohľad nad fondmi EÚ. Poskytujú dôkaz o tom, že finančné prostriedky boli správne a oprávneným spôsobom vynaložené na projekty, ktoré sú financované z európskych fondov.

Celkovo môžeme povedať, že Vyhlásenia o overení sú neoddeliteľnou súčasťou procesu správy finančných prostriedkov z európskych fondov a prispievajú k zabezpečeniu transparentného a efektívneho využitia týchto prostriedkov na projekty, ktoré prispievajú k rozvoju a rastu regiónov a krajín v rámci EÚ.

dokument vypracovaný riadiacim orgánom/ sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom potvrdzujúci, že čiastky deklarované prijímateľom sú oprávnené;

Dokument vypracovaný riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom potvrdzujúci, že čiastky deklarované prijímateľom sú oprávnené.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥