Úraz

Neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej sily poisteného alebo neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok.

porucha zdravia, ktorá vznikla v dôsledku pôsobenia určitých vonkajších vplyvov po určitý čas. Môže pritom ísť o dočasnú alebo trvalú poruchu telesného alebo duševného zdravia. Úraz sa obvykle definuje ako neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily poisteného.

Telesné poškodenie poisteného spôsobené nezávisle na jeho vôli náhlou vonkajšou príčinou s výnimkou akútneho alebo chronického ochorenia. Za úraz sa nepovažujú napr. choroby ako mozgová mŕtvica, infarkt myokardu, prasknutie výdutí, epilepsia a podobné záchvaty, krvácanie do mozgu.

Udalosť bližšie vymedzená vo všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie, ktorá má za následok telesné poškodenie poisteného alebo jeho smrť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *