Úlohy samosprávneho kraja

– stará sa o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov, zabezpečuje plnenie soc., ekon. a kult. rozvoja územia, vykonáva plánovacie činnosti, schvaľuje územno-plánovacie podklady, využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje, vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnik. činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyv., zakladá/zriaďuje/zrušuje/kontrolu svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, podieľa sa na tvorbe a ochrane ŽP, utvára predpoklady na optim. usporiadanie vzáj. vzťahov, vytvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, tvorba, prezentácia a rozvoj kult. hodnôt a kult. aktivít, koordinuje rozvoj CR, koordinuje rozvoj telesnej kultúry a starostlivosť o deti a mládež, spolupracuje s obcami pri tvorbe programov soc. a ekon. rozvoja obcí, rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *