Úlohy obce pri výkone samosprávy

– riadne hospodárenie s majetkom obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a poplatkov, usmerňuje ekon. činnosť v obci, zabezpečuje výstavbu a údržbu, vykonáva správu miestnych komunikácií, ver. priestranstiev, atd. Zabezpečuje verejnoprospešné služby, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyv. obce, vykonáva vlastnú inv. činnosť, zakladá/zriaďuje/zrušuje/kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, organizuje hlasovanie obyv. obce, zabezpečuje ver. poriadok v obci, zabezpečuje ochranu kult. pamiatok, plní úlohy na úseku soc. pomoci, osvedčuje listiny a podpisy na listinách, vedie obecnú kroniku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *