Ukazovateľ výnosnosti Morningstar

Ukazovateľ výnosnosti fondov vypočítavaný Morningstar porovnáva výnosnosť určitého fondu s výnosnosťou iných fondov z tej istej triedy fondov. Ukazovateľ výnosnosti sa koriguje o vstupné, alebo výstupné zaťaženie, spolu s poplatkom za výber finančných prostriedkov z fondu. Čistý výnos fondu sa porovnáva s výnosmi 90 dňových pokladničných poukážok za hodnotené obdobie. Využívanie rozdielov vo výnosoch namiesto absolútnych ukazovateľov, odráža princíp Morningstar, podľa ktorého vyšší rating sa môže udeľovať fondu len v tom prípade, ak jeho výnosnosť prevyšuje výnosy pokladničných poukážok, ktoré sú v podstate bezrizikovými investičnými nástrojmi. Potom sa nadpriemerný výnos fondu porovnáva s priemerným ukazovateľom v tej istej triede fondov, alebo s priemernou výnosnosťou pokladničných poukážok. Porovnáva sa tým ukazovateľom, ktorý má vyššiu hodnotu. Táto podmienka umožňuje vyhnúť sa komplikáciám pri výpočtoch, ak by sa v menovateli ocitlo číslo so zápornou hodnotou. To sa môže stať ak má trh dlhodobo trvajúci medvedí (klesajúci) trend. Rovnica výnosnosti fondu je nasledovná: (Výnosnosť fondu* – výnosnosť pokladničných poukážok)/Vyšší z dvoch ukazovateľov: (Výnosnosť kategórie* – výnosnosť pokladničnej poukážky) alebo výnosnosť pokladničných poukážok *Výnosnosť fondu sa koriguje o všetky možné poplatky. Priemerná výnosnosť jednej kategórie fondov sa vypočítava po zohľadnení poplatkov. Ak sa ukazovateľ výnosnosti fondu porovnáva s priemerným ukazovateľom v investičnej triede, ktorý by mal mať hodnotu 1, 00. Znamená to, že ukazovateľ fondu 1, 10 znamená, že fond má o 10 % vyššiu výnosnosť ako priemer určitej triedy fondov. Hodnota 0, 90 znamená, že fond má výnos nižší ako je priemer tej istej triedy fondov. Ak sa porovnávanie robí v porovnaní s výnosmi pokladničných poukážok, používa sa tá istá koncepcia, pričom ukazovateľ fondu 1, 00 je rovný výnosu pokladničných poukážok. Ukazovateľ 0, 90 v tomto prípade hovorí, že výnos fondu bol o 10 % nižší ako výnos pokladničných poukážok. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Morningstar Return.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *