Rokovanie obecného zastupiteľstva

maloobchodné tržby

Rokovanie obecného zastupiteľstva

Aspoň raz za dva mesiace zvoláva a vedie starosta. Prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Definícia a význam rokovania obecného zastupiteľstva

Rokovanie obecného zastupiteľstva je jedným z dôležitých procesov v rámci územnej samosprávy. Ide o stretnutie a rokovanie zvolených predstaviteľov obce alebo mesta, ktorí sú známi ako poslanci obecného zastupiteľstva. Toto stretnutie sa koná pravidelne, zvyčajne aspoň raz za dva mesiace, pod vedením starostu alebo primátora.

Prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov je nevyhnutná pre platnosť rokovania obecného zastupiteľstva. To znamená, že viac ako polovica všetkých poslancov musí byť prítomná, aby sa rokovanie mohlo konáť a rozhodnutia mohli byť prijaté.

Funkcie a kompetencie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo má niekoľko dôležitých funkcií a kompetencií:

  • Schvaľovanie rozpočtu: Jednou z hlavných úloh obecného zastupiteľstva je schvaľovanie rozpočtu obce alebo mesta. Tento rozpočet určuje, ako budú alokované finančné prostriedky na rôzne projekty a programy.
  • Prijímanie nariadení a uznesení: Poslanci obecného zastupiteľstva prijímajú nariadenia a uznesenia, ktoré ovplyvňujú život a rozvoj obce alebo mesta. Tieto rozhodnutia môžu zahŕňať urbanistické plány, regulácie stavebného činnosti a ďalšie zákony a predpisy.
  • Kontrola vedenia obce alebo mesta: Poslanci majú právo monitorovať činnosť vedenia obce alebo mesta a vyjadriť svoj názor na jeho prácu. Týmto spôsobom zabezpečujú transparentnosť a zodpovednosť miestnych orgánov voči občanom.
  • Riešenie miestnych otázok: Obecné zastupiteľstvo diskutuje a rieši rôzne miestne otázky a problémy, ktoré sú dôležité pre komunitu. Tieto otázky môžu zahŕňať infraštruktúru, vzdelávanie, kultúru a iné oblasti.

Význam pre územnú samosprávu

Rokovanie obecného zastupiteľstva má kľúčový význam pre fungovanie územnej samosprávy. Poslanci zastupujú záujmy občanov a hrajú rozhodujúcu úlohu pri tvorbe politík a rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú miestnu komunitu. Rovnako dôležitý je aj dohľad a kontrola nad vedením obce alebo mesta, čo prispieva k transparentnosti a zodpovednosti v správe verejných záležitostí.

Je dôležité, aby rokovanie obecného zastupiteľstva prebiehalo spravodlivo a demokraticky, a aby poslanci aktívne pracovali na riešení otázok, ktoré sú pre ich komunitu kľúčové. Tým sa zabezpečuje, že územná samospráva efektívne plní svoje povinnosti voči občanom a prispieva k rozvoju miest a obcí.

– aspoň raz za dva mesiace zvoláva a vedie starosta. Prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥