projekt

Pojem „Projekt“ v ekonómii výroby

1. Špecificky a presne stanovený rozsah činností cielený na dosiahnutie určitého neopakovateľného cieľa, ktorý musí byť dosiahnutý v rámci určitého vopred stanoveného času a v rámci určitého rozpočtu, počas ktorého musia byť dodržiavané určité pracovné činnosti, ktoré musia byť predtým bez konkrétnych detailov dohodnuté.

2. Jedinečný výrobok / systém, ktorý bol navrhnutý, vyrábaný, a realizovaný podľa zákazníkových požiadaviek.

Termín „projekt“ má vo výrobe a ekonómii viaceré významy a definície. V základnej podstate je projekt špecificky a presne stanoveným rozsahom činností, ktorý je zameraný na dosiahnutie určitého neopakovateľného cieľa. Tento cieľ musí byť dosiahnutý v rámci určitého vopred stanoveného času a v rámci určitého rozpočtu.

Projekt sa často vyznačuje tým, že v ňom musia byť dodržiavané určité pracovné činnosti, ktoré musia byť predtým bez konkrétnych detailov dohodnuté. To znamená, že projekt je dobre definovaný a má jasné ciele a parametre, ktoré musia byť dosiahnuté.

Operácia, realizovaná v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP resp. iným právnym titulom pozostávajúca z jasne definovaných aktivít realizovaných vyčlenenými nástrojmi a prostriedkami v definovanom období, vybraná v súlade s procesom schvaľovania žiadostí o NFP, ktorá prispieva k plneniu cieľov prioritnej osi a OP;

V niektorých kontextoch sa termín „projekt“ používa aj na označenie jedinečného výrobku alebo systému, ktorý bol navrhnutý, vyrábaný a realizovaný podľa zákazníkových požiadaviek. Tento druh projektu sa vyznačuje tým, že ide o jedinečný produkt, ktorý nie je hromadne vyrábaný, ale je vytvorený na mieru pre konkrétneho zákazníka.

Operácia, realizovaná v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP resp. iným právnym titulom pozostávajúca z jasne definovaných aktivít realizovaných vyčlenenými nástrojmi a prostriedkami v definovanom období, vybraná v súlade s procesom schvaľovania žiadostí.

V súvislosti so zmluvami a financovaním projektov sa termín „projekt“ používa aj na označenie operácie, ktorá je realizovaná v súlade so zmluvou o poskytnutí neinvestičných finančných prostriedkov (NFP) alebo iným právnym titulom. Táto operácia pozostáva z jasne definovaných aktivít, ktoré sú realizované vyčlenenými nástrojmi a prostriedkami v definovanom období. Tieto projekty prispievajú k plneniu cieľov a prioritných osí operačných programov.

Projekty majú v ekonómii a výrobe dôležitú úlohu a môžu mať rôzne formy a charakteristiky v závislosti od ich cieľov a kontextu, v ktorom sú realizované.

1. Špecificky a presne stanovený rozsah činností cielený na dosiahnutie určitého neopakovateľného cieľa, ktorý musí byť dosiahnutý v rámci určitého vopred stanoveného času a v rámci určitého rozpočtu, počas ktorého musia byť dodržiavané určité pracovné činnosti, ktoré musia byť predtým bez konkrétnych detailov dohodnuté. 2. Jedinečný výrobok / systém, ktorý bol navrhnutý, vyrábaný, a realizovaný podľa zákazníkových požiadaviek.

operácia, realizovaná v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP resp. iným právnym titulom pozostávajúca z jasne definovaných aktivít realizovaných vyčlenenými nástrojmi a prostriedkami v definovanom období, vybraná v súlade s procesom schvaľovania žiadostí o NFP, ktorá prispieva k plneniu cieľov prioritnej osi a OP;

Operácia, realizovaná v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP resp. iným právnym titulom pozostávajúca z jasne definovaných aktivít realizovaných vyčlenenými nástrojmi a prostriedkami v definovanom období, vybraná v súlade s procesom schvaľovania žiadostí.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥