Prioritná os

Ekonomický pojem: Prioritná os v európskej integrácii

Priority axis (Prioritná os) predstavuje jednu z kľúčových pojmov v rámci operačných programov európskej integrácie. Ide o termín, ktorý sa vyskytuje v strategických dokumentoch a programoch, ktoré definujú prioritné oblasti investícií a opatrení v rámci európskeho rozvoja a financovania.

Definícia: Prioritná os je jednou z priorít stratégie v operačnom programe. Zahrňuje skupinu navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi a merateľnými cieľmi.

Význam Prioritnej osi: Prioritná os reprezentuje významnú oblasť, do ktorej sú smerované finančné prostriedky a zdroje. Tieto finančné prostriedky majú za cieľ dosiahnuť konkrétne ciele a výsledky v rámci európskej integrácie.

Príklad: Pre lepšie pochopenie môžeme Prioritnú os predstaviť na príklade operačného programu v kontexte Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2013. Prioritná os operačného programu sa zodpovedá jednej konkrétnej strategickej a špecifickej priorite definovanej v Národnom strategickom referenčnom rámci SR.

Záver: Prioritná os je kľúčovým konceptom v európskej integrácii, ktorý umožňuje presne definovať a zameriavať investície na konkrétne oblasti a ciele. Je dôležitým nástrojom pri plánovaní a riadení projektov financovaných z európskych zdrojov.

(priority axis) – jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. Prioritná os operačného programu sa rovná jednej konkrétnej strategickej/špecifickej priorite stratégie Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013.

jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. Prioritná os operačného programu sa rovná jednej konkrétnej strategickej/špecifickej priorite stratégie Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 -2013;

(priority axis) – jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥