Priemerný ročný výnos

Pojem priemerný ročný výnos v oblasti financií

Daný ukazovateľ sa zvyčajne ukazuje v správe o historickom výnose podielového fondu; ukazovateľ priemernej ročnej výnosnosti sa vypočítava ako priemer z výnosov za všetky roky existencie fondu a umiestňuje sa väčšinou v správe po výdavkoch, akými sú napríklad administratívne náklady a poplatky 12b-1 a iné. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Average annual return.

Priemerný ročný výnos je dôležitým ukazovateľom v oblasti financií, najmä pri hodnotení výkonnosti investičných fondov a portfólií. Tento ukazovateľ meria priemerne očakávaný výnos, ktorý investičný fond alebo portfólio dosiahlo za všetky roky svojej existencie. Je to kľúčový parameter, ktorý pomáha investorom posúdiť, ako dobre sa ich investície vyvíjali v priebehu času.

Pre investičné fondy je priemerný ročný výnos dôležitým marketingovým nástrojom, pretože umožňuje investičným spoločnostiam demonštrovať svoju výkonnosť potenciálnym investorom. Avšak investori by mali byť opatrní pri interpretácii tohto ukazovateľa, pretože nezaručuje budúcu výkonnosť a nemusí byť reprezentatívnym indikátorom.

Výpočet priemernej ročnej výnosnosti zahŕňa získanie výnosov za každý rok existencie fondu a ich zlúčenie do jedného priemeru. Tento proces zahrňuje zohľadnenie administratívnych nákladov a poplatkov, čo umožňuje investorom vidieť, aký bol skutočný výnos, ktorý im zostal po všetkých výdavkoch.

Výpočet priemernej ročnej výnosnosti je však len jedným aspektom hodnotenia investície. Investori by mali brať do úvahy aj ďalšie faktory, ako je riziko a dlhodobé trendy na trhu, keď rozhodujú o svojich investičných stratégiách.

V záverečnom zhrnutí je pojem priemerný ročný výnos dôležitým ukazovateľom v oblasti financií, ktorý pomáha investorom hodnotiť minulú výkonnosť investícií. Avšak pri rozhodovaní o investíciách by sa malo brať do úvahy viacero faktorov a mala by sa venovať pozornosť dlhodobým cieľom a rizikovému profilu.

Daný ukazovateľ sa zvyčajne ukazuje v správe o historickom výnose podielového fondu; ukazovateľ priemernej ročnej výnosnosti sa vypočítava ako priemer z výnosov za všetky roky existencie fondu a umiestňuje sa väčšinou v správe po výdavkoch, akými sú napríklad administratívne náklady a poplatky 12b-1 a iné. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Average annual return.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥