pridaná hodnota

Pridaná hodnota v kontexte výroby

1. (Všeobecne) Hodnota pripísaná produktu na základe určitého fyzikálneho procesu (výrobný proces, skladovanie, doprava).

Pojem „pridaná hodnota“ je v oblasti výroby kľúčovým faktorom, ktorý meria, akú hodnotu pridávajú rôzne procesy k výrobkom alebo službám. Ide o ukazovateľ, ktorý pomáha posúdiť efektívnosť výrobných postupov a zhodnocovať, či je výroba ekonomicky životaschopná.

2. (účtovná evidencia) Celkové obnoviteľné mzdové náklady a kalkulačné odpisy investičného majetku vrátane výrobnej hodnoty.

V účtovnej evidencii sa „pridaná hodnota“ pozerá z ekonomickej perspektívy. Táto hodnota zahŕňa mzdové náklady na pracovníkov a kalkulačné odpisy investovaného majetku, ktorý sa používa na výrobu. Ide o zúčtovanie nákladov a investícií, ktoré sú potrebné na dosiahnutie výslednej výrobnej hodnoty.

Význam pridanej hodnoty

Pridaná hodnota je dôležitým ukazovateľom v oblasti výroby z niekoľkých dôvodov:

  • Meria efektívnosť: Pomáha meriať efektívnosť výrobných procesov a zisťovať, kde je potrebné zlepšenie.
  • Určuje konkurencieschopnosť: Firma, ktorá dokáže pridať viac hodnoty svojim výrobkom alebo službám, môže byť konkurencieschopnejšia na trhu.
  • Riadi náklady: Pomáha manažérom riadiť náklady a zabezpečiť, že investície sú správne usmerňované.

Výpočet pridanej hodnoty

Výpočet pridanej hodnoty môže byť zložitý a závisí od konkrétnej situácie. V zásade sa však výpočet pridanej hodnoty vypočíta ako rozdiel medzi tržbami (príjmy z predaja) a nákladmi na suroviny a materiály, energiu a iné náklady spojené s výrobou.

Záver

Pridaná hodnota je kľúčovým pojmom v oblasti výroby a ekonómie. Meria hodnotu, ktorú rôzne procesy pridávajú k výrobkom a službám. Je dôležitým ukazovateľom pre hodnotenie efektívnosti, konkurencieschopnosť a riadenie nákladov vo výrobnom sektore.

1. (Všeobecne) Hodnota pripísaná produktu na základe určitého fyzikálneho procesu (výrobný proces, skladovanie, doprava). 2. (účtovná evidencia) Celkové obnoviteľné mzdové náklady a kalkulačné odpisy investičného majetku vrátane výrobnej hodnoty.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥