PRIBOR

PRIBOR – Prague InterBank Offered Rate

PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate) je referenčná hodnota úrokových sadzieb na medzibankovom trhu depozít, ktorú počíta (fixuje) kalkulačný agent pre Czech Forex Club z kotácií členských referenčných bánk pre predaj depozít (offer) podľa algoritmu ČNB.

PRIBOR je dôležitým ukazovateľom na finančných trhoch, najmä v Českej republike. Ide o referenčnú sadzbu úrokov, ktorá sa používa na určenie úrokových sadzieb pre depozity na medzibankovom trhu. Táto hodnota je vypočítaná na základe kotácií a úrokových sadzieb poskytovaných referenčnými bankami.

Funkcia PRIBOR

PRIBOR má niekoľko dôležitých funkcií v finančnom systéme:

  • Referenčná sadzba: PRIBOR slúži ako referenčná sadzba, ktorú banky používajú na stanovenie úrokových sadzieb pre depozity a pôžičky medzi sebou.
  • Transparentnosť trhu: PRIBOR prispieva k transparentnosti medzibankového trhu tým, že zverejňuje aktuálne úrokové sadzby.
  • Indikátor hospodárskej stability: Hodnota PRIBOR môže slúžiť ako indikátor hospodárskej stability a dôveryhodnosti na trhu. Zmeny v hodnote PRIBOR môžu odrážať zmeny v hospodárstve.

Výpočet PRIBOR

PRIBOR je vypočítaný na základe kotácií od členských referenčných bánk. Kalkulačný agent, ktorým je Czech Forex Club, používa algoritmus České národnej banky (ČNB) na výpočet tejto referenčnej sadzby. Tento výpočet zabezpečuje objektívnosť a spoľahlivosť PRIBOR.

Záver

PRIBOR je dôležitým ukazovateľom na medzibankovom trhu v Českej republike. Slúži ako referenčná sadzba pre určenie úrokových sadzieb pre depozity a pôžičky. Jeho transparentnosť a výpočetná metóda ho robia dôležitým nástrojom na monitorovanie a riadenie finančných trhov v tejto krajine.

PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate) je referenčná hodnota úrokových sadzieb na medzibankovom trhu depozít, ktorú počíta (fixuje) kalkulačný agent pre Czech Forex Club z kotácií členských referenčných bánk pre predaj depozít (offer) podľa algoritmu ČNB.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥