Pracovný úraz

Pracovný úraz a jeho definícia

Pracovný úraz je krátka definícia, ktorá opisuje poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobenú nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, pracovný úraz je presne definovaný a zahŕňa nasledujúce aspekty:

Definícia pracovného úrazu podľa zákona

Podľa § 8 ods. 1 uvedeného zákona sa pracovný úraz vysvetľuje ako poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Pracovný úraz sa rozdeľuje na dva hlavné prípady:

1. Pracovný úraz zamestnanca

Pracovný úraz zamestnanca podľa zákona nastáva, keď zamestnanec uvedený v § 4 zákona utrpel poškodenie zdravia alebo smrť pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. Toto zahrňuje situácie, keď poškodenie zdravia nastalo pri plnení pracovných úloh, služobných úloh alebo pri odvrátení hrozby škody pre zamestnávateľa.

2. Pracovný úraz fyzickej osoby

Pracovný úraz fyzickej osoby podľa zákona sa týka situácií, kedy fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona utrpela poškodenie zdravia alebo smrť pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami. Je dôležité poznamenať, že pracovný úraz nie je to isté ako služobný úraz, ktorý vznikol pri výkone služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby alebo v súvislosti s nimi (§ 8 ods. 7 zákona).

Význam pracovného úrazu v sociálnom poistení

Pracovný úraz má významný vplyv na sociálne poistenie a nároky poškodených osôb. Osoby, ktoré utrpeli pracovný úraz, môžu nárokovať na rôzne dávky a kompenzácie, ktoré majú za cieľ pomôcť im počas rekonvalescencie a rehabilitácie.

Záver

Pracovný úraz je významným pojmom v oblasti sociálneho poistenia. Jeho definícia podľa zákona a význam v živote poškodených osôb robí z tohto pojmu kľúčový aspekt sociálneho zabezpečenia a právnych predpisov v oblasti pracovného práva.

Krátka definícia: je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Definícia podľa zákona: Pracovný úraz podľa § 8 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré. a) zamestnanec uvedený v § 4 zákona utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh,. pre plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi,. b) fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona utrpela pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami. Pracovný úraz nie je služobný úraz, ktorý vznikol pri výkone služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby alebo v súvislosti s nimi (§ 8 ods. 7 zákona).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥