porušene povinnosti poistníka pravdivo odpovedať na otázky poistiteľa

Porušené povinnosti poistníka pravdivo odpovedať na otázky poistiteľa

Ak poistníkovi alebo poistenému boli zamlčané, alebo nesprávne uvedené v čase uzavretia poistnej zmluvy známe okolnosti, ktoré sú podstatné pre zhodnotenie výšky rizika a ak mala zamlčaná okolnosť vplyv na výšku poistného alebo vznik poistnej udalosti, má poistiteľ právo od zmluvy odstúpiť, odmietnuť poistné plnenie alebo znížiť poistné plnenie.

V oblasti poisťovníctva je dôležité, aby poistníci pravdivo odpovedali na otázky poistiteľa pri uzatváraní poistnej zmluvy. Právne pojednávanie o porušených povinnostiach poistníka sa týka situácií, kedy poistník zamlčal alebo poskytol nepravdivé informácie o okolnostiach, ktoré sú relevantné pre poisťovňu pri stanovení rizika a poistného plnenia.

Právne dôsledky

Ak poistník zamlčal alebo nesprávne uvedené známe okolnosti, ktoré majú významný vplyv na riziko alebo výšku poistného, poisťovňa má právo prijať nasledujúce opatrenia:

  • Odstúpenie od zmluvy: Poisťovňa má právo odstúpiť od poistnej zmluvy a vrátiť poistné plnenia, ktoré poistník už zaplatil.
  • Odmietnutie poistného plnenia: Poisťovňa môže odmietnuť platiť poistné plnenie, ak dôjde k poistnej udalosti, a zistí sa, že poistník zamlčal alebo poskytol nepravdivé informácie týkajúce sa tejto udalosti.
  • Zníženie poistného plnenia: V prípade, že zamlčaná informácia mala vplyv na výšku poistného, poisťovňa môže znížiť výšku poistného plnenia na primeranú hodnotu.

Záver

Porušenie povinnosti poistníka pravdivo odpovedať na otázky poistiteľa je vážnym porušením poistnej zmluvy. Je dôležité, aby poistníci boli poctiví a transparentní voči svojim poisťovniam pri uzatváraní a správe poistných zmlúv. Nesprávne informácie môžu mať vážne dôsledky na ich poistné plnenie a práva voči poisťovni. Preto je dôležité, aby poistníci starostlivo preskúmali a porozumeli svojim povinnostiam v rámci poistnej zmluvy.

Ak poistníkovi alebo poistenému boli zamlčané, alebo nesprávne uvedené v čase uzavretia poistnej zmluvy známe okolnosti, ktoré sú podstatné pre zhodnotenie výšky rizika a ak mala zamlčaná okolnosť vplyv na výšku poistného alebo vznik poistnej udalosti, má poistiteľ právo od zmluvy odstúpiť, odmietnuť poistné plnenie alebo znížiť poistné plnenie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥