Pokladnicná poukážka

Pokladničná poukážka: Krátkodobý Cenný Papier na Finančnom Trhu

(treasury bill) – Krátkodobý dlhový listinný cenný papier, ktorého splatnosť je do 1 roka. Jeho nominálna cena je 1 milión SKK. Štátne pokladničné poukážky – emituje Ministerstvo Financií SR a sú určené na krátkodobé vykrytie deficitu štátneho rozpočtu. Pokladničné poukážky NBS emituje Národná banka Slovenska.

pokladničná poukážka, v angličtine známa ako „treasury bill,“ je finančný nástroj, ktorý hrá významnú úlohu na krátkodobom finančnom trhu. Je to krátkodobý dlhový cenný papier s veľmi krátkou splatnosťou, obvykle do jedného roka od vydania. Tento cenný papier je emitovaný vládou alebo centrálnou bankou krajiny a slúži na financovanie krátkodobých potrieb štátneho rozpočtu.

Charakteristika pokladničných Poukážok

pokladničné poukážky majú niekoľko charakteristík, ktoré ich odlišujú od iných typov cenných papierov:

 • Krátkodobosť: Splatnosť pokladničných poukázok je obmedzená na obdobie do jedného roka od ich emitovania. Táto krátkodobosť ich robí atraktívnymi pre investičné spoločnosti, ktoré hľadajú krátkodobé investičné príležitosti.
 • Nominálna Hodnota: Nominálna hodnota pokladničných poukázok býva zvyčajne stanovená na vysokú sumu, často v desaťtisícoch až miliónoch domácej meny. Na Slovensku je to napríklad 10 tisíc EUR.
 • Emitenti: Pokladničné poukázky môžu byť emitované dvoma hlavnými subjektmi – Ministerstvom Financií Slovenskej republiky (štátne pokladničné poukázky) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS).

Použitie Pokladničných Poukázok

pokladničné poukázky sú významným nástrojom pre financovanie krátkodobých potrieb štátneho rozpočtu. Keď vláda či centrálna banka potrebuje krátkodobé financovanie na krytie deficitu, môže vytvoriť a emitovať tieto cenné papiere. Investori, vrátane finančných inštitúcií a individuálnych investorov, potom kupujú tieto pokladničné poukázky a poskytujú tak potrebné finančné prostriedky.

Investori majú výhodu získavania peňazí vo forme úrokových výnosov na pokladničných poukážkach. Tieto výnosy môžu byť fixné alebo indexované podľa určitých referenčných sadzieb. Pre vládu alebo centrálnu banku je to efektívny spôsob získavania krátkodobého financovania bez potreby dlhodobých úverov alebo dlhopisov.

Podoba a Obchodovanie s pokladničnými Poukážkami

Pokladničné poukážky sú finančné nástroje, ktoré slúžia na financovanie vládnej činnosti a zabezpečenie krátkodobých finančných potrieb. Investori kupujú tieto poukážky od vlády alebo centrálnych bánk a za ich kúpu obdržia určité množstvo peňazí vrátane úrokových výnosov po dobu stanoveného obdobia. Tieto poukážky môžu mať rôzne podoby a spôsoby obchodovania.

Podoba pokladničných poukážok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a konkrétnych emisií. Všeobecne platí, že ide o dlhopodobé cenné papiere s kratším časovým horizontom splatnosti, obvykle do jedného roku. Ich výnosy môžu byť stanovené pevne, čo znamená, že investori budú mať nárok na určený peňažný príjem na základe fixnej sadzby. Alternatívne môžu byť výnosy indexované podľa referenčných sadzieb, ako je napríklad sadzba krátkodobých úrokov na medzibankovom trhu.

Obchodovanie s pokladničnými poukážkami prebieha na finančných trhoch. Investori ich môžu zakúpiť priamo od emitenta, čo je vláda alebo centrálna banka, alebo na sekundárnom trhu, kde sú tieto poukážky obchodované medzi investormi. Na sekundárnom trhu sa ceny poukážok môžu meniť v závislosti od dopytu a ponuky, čo môže ovplyvniť efektívnosť investície. Vlády často emitujú pokladničné poukážky v rôznych denomináciách, aby oslovili rôznych investorov a zabezpečili si dostatočný prístup k financovaniu.

Výhody a Nevýhody Investovania do Pokladničných Poukážok

Investovanie do pokladničných poukážok má svoje výhody aj nevýhody, ktoré by mali byť zvážené investormi predtým, než sa rozhodnú tieto finančné nástroje zakúpiť.

Výhody:

 • Stabilita: Pokladničné poukážky emitované vládou sú obvykle považované za stabilné a bezpečné investície, pretože za nimi stojí celý štát. Existuje nízke riziko nesplatenia.
 • Likvidita: Väčšina pokladničných poukážok je likvidných a dá sa s nimi obchodovať na finančných trhoch.
 • Krátkodobé investície: Sú vhodné pre investorov, ktorí hľadajú krátkodobé investície s nízkym rizikom.
 • Pravidelné príjmy: Ak sú výnosy z pokladničných poukážok stanovené fixne, investori môžu očakávať pravidelný príjem z týchto investícií.

Nevýhody:

 • Nízke výnosy: Výnosy z pokladničných poukážok bývajú často nižšie v porovnaní s inými druhmi investícií, ako sú akcie alebo dlhopisy.
 • Riziko inflácie: Ak sú výnosy z poukážok nižšie než inflácia, môže dôjsť k strate kupnej sily investície.
 • Obmedzená diversifikácia: Pretože ide o krátkodobé investície, môže byť ťažšie dosiahnuť rozsiahlu diverzifikáciu portfólia.
 • Daňové dôsledky: Výnosy z pokladničných poukážok môžu byť zdanené podľa miestnych daňových predpisov, čo môže ovplyvniť ich celkový výnos.

Záver

Pokladničné poukážky predstavujú dôležitý nástroj financovania pre vlády a centrálné banky a zároveň poskytujú investičné príležitosti pre jednotlivcov a iných investorov. Ich podoba a spôsob obchodovania sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a emisie. Investovanie do týchto poukážok má svoje výhody, ako je stabilita a likvidita, ale aj nevýhody, ako sú nižšie výnosy a riziko inflácie. Predtým, než sa rozhodnete investovať do pokladničných poukážok, je dôležité starostlivo zvážiť svoje finančné ciele a toleranciu voči riziku.

(treasury bill) – Krátkodobý dlhový listinný cenný papier, ktorého splatnosť je do 1 roka. Jeho nominálna cena je 1 milión SKK. Štátne pokladničné poukážky – emituje Ministerstvo Financií SR a sú určené na krátkodobé vykrytie deficitu štátneho rozpočtu. Pokladničné poukážky NBS emituje Národná banka Slovenska.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥