podielová jednotka

Význam pojmu „podielová jednotka“ v oblasti poisťovníctva

Podielová jednotka je dôležitým ekonomickým pojmom v oblasti poisťovníctva, ktorý sa týka pohľadávky poistníka voči poistiteľovi. Táto pohľadávka má hodnotu, ktorá sa rovná hodnote podielu fondu investovaného v rámci poistnej zmluvy. Táto hodnota podielu závisí od výkonnosti Fondu HF (Hodnotový Fond), pričom môže stúpať alebo klesať, a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Je dôležité poznamenať, že podielová jednotka nemá charakter cenného papiera a nezakladá poistníkovi práva investora ani podielnika v zmysle platných právnych predpisov, ktoré upravujú kolektívne investovanie.

Funkcia podielovej jednotky

Podielová jednotka funguje ako meradlo hodnoty, ktorá sa zhromažďuje v rámci poistnej zmluvy. Jej hodnota je úzko spojená s výkonnosťou fondu, do ktorého je investovaná. To znamená, že výkonnosť Fondu HF priamo ovplyvňuje hodnotu podielovej jednotky. Ak fond dosahuje dobré výsledky, hodnota podielovej jednotky môže rásť, no naopak, pri zhoršenej výkonnosti môže klesať.

Záverečné poznámky

Podielová jednotka je dôležitým pojmom v rámci poisťovníctva, ktorý zahŕňa pohľadávku poistníka voči poistiteľovi spojenú s výkonnosťou Fondu HF. Je to nástroj, ktorý umožňuje poistníkom investovať svoje prostriedky do kolektívneho investovania, pričom výnosy závisia od výkonnosti fondu a nie sú zaručené.

Je pohľadávka Poistníka voči Poistiteľovi, ktorej výška sa rovná hodnote podielu Fondu HF určeného v Poistnej zmluve a závisí od výkonnosti Fondu HF, pričom táto môže stúpať alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Podielová jednotka nemá charakter cenného papiera a nezakladá Poistníkovi práva investora ani podielnika v zmysle platných právnych predpisov, upravujúcich kolektívne investovanie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥