Oprávnené výdavky

Oprávnené Výdavky v Kontexte Európskej Integrácie

Oprávnené výdavky predstavujú dôležitý koncept v oblasti európskej integrácie, ktorý sa týka výdavkov, ktoré boli skutočne realizované v rámci obdobia stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci vo forme výdavkov konečného prijímateľa. Tieto výdavky musia byť v súlade s kritériami výberu a procesmi podliehajúcimi pravidlám Európskej únie (EÚ).

Definícia Oprávnených Výdavkov

Oprávnené výdavky môžu byť definované ako náklady a výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené v rámci obdobia stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci. Tieto výdavky musia byť v súlade s nariadeniami EÚ a národnou legislatívou.

Spolufinancovanie z fondov EÚ sa vypočíta ako podiel oprávnených nákladov na projekt. Medzi neoprávnené náklady projektu môže patriť DPH, nákup pozemkov a budov, osobné motorové vozidlá, reprezentačné výdaje a podobne. Konkrétne oprávnené náklady určí programový doplnok a výzva na predkladanie projektov.

Význam Oprávnených Výdavkov

Oprávnené výdavky hrajú kľúčovú úlohu pri vykonávaní projektov financovaných z fondov EÚ. Tieto výdavky predstavujú reálne náklady, ktoré sú oprávnené na spolufinancovanie zo strany EÚ. Ich presné určenie a overenie sú dôležitými krokmi pri zabezpečovaní transparentnosti a efektivity použitia európskych finančných prostriedkov.

Záver

Oprávnené výdavky sú kľúčovým faktorom pri realizácii projektov financovaných z fondov EÚ v rámci európskej integrácie. Ich dôsledné dodržiavanie a správne identifikovanie prispieva k účinnému využitiu týchto finančných prostriedkov a k dosahovaniu cieľov európskej politiky.

Výdavky, ktoré boli skutočne realizované v rámci obdobia stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci vo forme výdavkov konečného prijímateľa, a ktoré boli realizované v rámci operácií vybraných na podporu v rámci pomoci v súlade s kritériami výberu a procesmi podliehajúcimi pravidlám ES.

výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené v rámci obdobia stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci vo forme nákladov a výdavkov prijímateľa v súlade s nariadeniami EÚ a národnou legislatívou;

spolufinancovanie z fondov EÚ sa vypočíta ako podiel oprávnených nákladov na projekt. Medzi neoprávnené náklady projektu môže patriť DPH, nákup pozemkov a budov, osobné motorové vozidlá, reprezentačné výdaje a pod. Konkrétne oprávnené náklady určí programový doplnok a výzva na predkladanie projektov.

výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov prijímateľa, a ktoré boli vynaložené na projekty vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami stanovenými nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 a nariadením Rady (ES) č. 1084/2006 a zmluvou o poskytnutí NFP. Oprávnené výdavky pre projekty generujúce príjem upravuje čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. V podmienkach SR za stanovenie minimálnych štandardov k oprávnenosti výdavkov zodpovedá Centrálny koordinačný orgán;

Výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov prijímateľa, a ktoré boli vynaložené na projekty vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami.

Spolufinancovanie z fondov EÚ sa vypočíta ako podiel oprávnených nákladov na projekt.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥