oprávnená osoba v druhom rade

Oprávnená osoba v Druhom Rade v Kontexte Poistenia

Oprávnená osoba v druhom rade je významným pojmom v oblasti poisťovníctva a označuje osobu, ktorá je určená a identifikovaná poistníkom. Táto osoba spĺňa požadované podmienky, vrátane plnoletosti, a je oprávnená prijať poistné plnenie, ktoré zostáva k dispozícii po výplate poistného plnenia oprávnenej osobe v prvom rade.

Definícia Oprávnenej Osoby v Druhom Rade

Oprávnená osoba v druhom rade je vytýčená poistníkom s cieľom určiť, kto má nárok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ak oprávnená osoba v prvom rade nie je schopná alebo oprávnená prijať plnenie. Poistníci môžu identifikovať oprávnenú osobu v druhom rade v rámci poistnej zmluvy.

Príklad Použitia Oprávnenej Osoby v Druhom Rade

Pre lepšie pochopenie pojmu „oprávnená osoba v druhom rade“ predstavme si nasledujúci scenár:

Anna uzatvorila poistnú zmluvu na život s jej synom Martinom ako oprávnenou osobou v prvom rade. To znamená, že ak Anna zomrie, Martin bude mať nárok na plnenie z poistky. Avšak Anna sa rozhodne zahrnúť aj jej dcéru Elizu ako oprávnenú osobu v druhom rade. V prípade, že Martin nie je schopný alebo oprávnený prijať plnenie (napríklad predošlou smrťou), Eliza môže následne nárokovať poistné plnenie.

Záver

Oprávnená osoba v druhom rade je dôležitým prvkom v rámci poistnej zmluvy, ktorý umožňuje poistníkom špecifikovať, kto má nárok na poistné plnenie, ak prvá oprávnená osoba nie je schopná alebo oprávnená ho prijať. Tento mechanizmus prispieva k zabezpečeniu, že poistné plnenie bude efektívne a spravodlivo rozdelené medzi oprávnené osoby podľa poistnej zmluvy.

Osoba, určená a identifikovaná Poistníkom, spĺňajúca podmienku plnoletosti, ako osoba oprávnená na prijatie Poistného plnenia, zostávajúceho po výplate Poistného plnenia Oprávnenej osobe v prvom rade.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥