Ohodnotenie predávajúceho

Ohodnotenie predávajúceho

Seller s Rating (ohodnotenie predávajúceho) – hodnotenie predávajúceho faktoringovou spoločnosťou z hľadiska jeho finančnej situácie za účelom preverenia úveruschopnosti a dôveryhodnosti pri poskytovaní zálohových platieb za postúpené pohľadávky. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Seller s Rating.

Ohodnotenie predávajúceho je dôležitým procesom v oblasti faktoringu. Faktoringová spoločnosť vykonáva toto hodnotenie s cieľom posúdiť, aké množstvo úverového rizika je ochotná prevziať pri financovaní postúpených pohľadávok od daného predávajúceho. Toto hodnotenie je kľúčové pre rozhodnutie faktoringovej spoločnosti o tom, či akceptuje faktoringový kontrakt s daným predávajúcim a za akých podmienok.

Proces Hodnotenia

Proces ohodnocovania predávajúceho zahŕňa analýzu finančných výkazov predávajúceho, ako aj zhromažďovanie informácií o jeho platobnej histórii a schopnosti platiť zálohové platby včas. Faktoringová spoločnosť môže požadovať údaje týkajúce sa predávajúceho od špecializovaných agentúr alebo od samotného predávajúceho.

Úverové Riziko

Na základe výsledkov ohodnotenia predávajúceho faktoringová spoločnosť určuje úverové riziko spojené s daným predávajúcim. To ovplyvňuje, akú sumu zálohových platieb je ochotná poskytnúť predávajúcemu a za akých podmienok. Predávajúci s dobrým ohodnotením má väčšiu šancu na získanie výhodných faktoringových podmienok a vyššie sumy financovania.

Hodnotenie predávajúceho je pre faktoringové spoločnosti kritické, pretože im umožňuje identifikovať spoľahlivých partnerov na financovanie postúpených pohľadávok a minimalizovať riziko neplatičstva.

Seller s Rating (ohodnotenie predávajúceho) – hodnotenie predávajúceho faktoringovou spoločnosťou z hľadiska jeho finančnej situácie za účelom preverenia úveruschopnosti a dôveryhodnosti pri poskytovaní zálohových platieb za postúpené pohľadávky. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Seller s Rating.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥