Odvolanie hlavného kontrolóra

Odvolanie hlavného kontrolóra

Z funkcie, ak – bol odsúdený za trestný čin, vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená.

V územnej samospráve je hlavný kontrolór kľúčovou postavou zodpovednou za dohľad a kontrolu verejných financií a hospodárenia. Avšak v niektorých prípadoch môže nastať situácia, kedy je potrebné odvolať hlavného kontrolóra z jeho funkcie. Dôvody na odvolanie hlavného kontrolóra môžu zahŕňať nasledujúce situácie:

Dôvody na odvolanie hlavného kontrolóra

Odvolanie hlavného kontrolóra môže byť opodstatnené v nasledujúcich prípadoch:

  • Odsúdenie za trestný čin: Ak je hlavný kontrolór odsúdený za trestný čin, môže to byť dôvod na jeho odvolanie z funkcie.
  • Nezlučiteľná funkcia: Ak vykonáva funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou hlavného kontrolóra, napríklad inú verejnú funkciu s konfliktom záujmov.
  • Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony: Ak je hlavný kontrolór pozbavený spôsobilosti na právne úkony, nemôže vykonávať svoje povinnosti v územnej samospráve.
  • Obmedzená spôsobilosť: Ak je spôsobilosť hlavného kontrolóra obmedzená, čo môže brániť vykonávaniu jeho úloh.
  • Hrubé alebo opakované zanedbávanie povinností: Ak hlavný kontrolór hrubo alebo opakovane zanedbáva svoje povinnosti, môže to byť dôvod na jeho odvolanie.

Postup pri odvolaní hlavného kontrolóra

Odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie musí prebehnúť v súlade s právnymi predpismi a procedúrami platnými v danom územnom samosprávnom orgáne. Zvyčajne to zahŕňa vykonanie interného vyšetrovania, ktoré zhodnotí dôvody na odvolanie, a následné hlasovanie alebo rozhodnutie orgánu, ktorý má právomoc odvolať hlavného kontrolóra.

Záver

Odvolanie hlavného kontrolóra v územnej samospráve je vážnym krokom, ktorý sa musí realizovať v súlade s právnymi predpismi a na základe opodstatnených dôvodov. Tento proces je nevyhnutný pre zachovanie dôveryhodnosti a integritu verejných financií a dohľadu nad nimi.

z funkcie, ak – bol odsúdený za trestný čin, vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou hl. kontrolóra, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená.

obecného zastupiteľstva, keď – bol odsúdený za trestný čin, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥