Nominálna hodnota

Nominálna Hodnota v Ekonomike

Nominálna hodnota je termín, ktorý sa často používa v oblasti ekonomiky a financií. Predstavuje hodnotu aktíva, ako sú akcie alebo dlhopisy, a má veľký význam pri investičných rozhodnutiach a v oblasti financií vo všeobecnosti.

Nominálna Hodnota Akcií

Vo svete investícií sú akcie spoločností jedným z najčastejších aktív, ktoré majú nominálnu hodnotu. Nominálna hodnota akcie predstavuje peňažnú hodnotu, ktorú má akcia v čase vydania. Je to číselná hodnota uvedená na samotnej akcii a zvyčajne je to pevná suma, napríklad 10 eur za akciu.

Táto hodnota je často známa aj ako „par value“ alebo „face value“. Je dôležité poznamenať, že nominálna hodnota akcie nie je vždy rovnaká ako jej trhová cena. Trhová cena akcie môže byť výrazne vyššia alebo nižšia v závislosti od dopytu a ponuky na trhu.

Nominálna Hodnota Dlhopisov

Podobne ako u akcií, aj dlhopisy majú nominálnu hodnotu. Nominálna hodnota dlhopisu predstavuje sumu, ktorú dlžník (emitent) dlhopisu sľubuje vrátiť dlžníkovi (držiteľovi) na dátum splatnosti. Táto hodnota je uvedená na dlhopise a je záväzná pre emitenta.

Napríklad, ak emitent vydá dlhopis s nominálnou hodnotou 1 000 eur a s dátumom splatnosti o 5 rokov, záväzok emitenta je vrátiť držiteľovi dlhopisu 1 000 eur vrátane úrokov na tento dátum.

Význam Nominálnej Hodnoty

Nominálna hodnota má viacero významov a účelov:

  • Identifikácia: Pomáha jednoducho identifikovať hodnotu aktíva, čo je dôležité pre vedenie účtov a sledovanie majetku.
  • Výpočetný Bod: Je referenčným bodom na výpočet úrokov, dividend a iných finančných transakcií.
  • Minimálna Investícia: Mnohé spoločnosti vyžadujú minimálnu investíciu na základe nominálnej hodnoty, čo ovplyvňuje prístup investorov.
  • Výhoda Pre Emitenta: Nominálna hodnota umožňuje emitentom jasne definovať svoje záväzky voči investorom.

Záver

Nominálna hodnota je dôležitým konceptom v oblasti financií a investícií. Slúži na identifikáciu a určenie hodnoty aktív, ako sú akcie a dlhopisy, a má významný vplyv na finančné transakcie a investičné rozhodnutia. Investorom a emitentom poskytuje jasný rámec pre finančné záväzky a transakcie.

Hodnota akcie vyjadrujúca podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti respektíve hodnota dlhopisu vyjadrujúca záväzok dlžníka k jeho držiteľovi bez úverového príslušenstva (úrokov a rôznych poplatkov).

Face value (nominálna hodnota) – suma uvedená na faktúre, ktorú musí dlžník zaplatiť ku dňu splatnosti. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Face value.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥