meradlo výkonnosti / performance measure

Meradlo Výkonnosti v Doprave

Meradlo výkonnosti (anglicky performance measure) je charakteristika, ktorá slúži na meranie kvality služieb poskytovaných dopravnými zariadeniami alebo dopravnými službami. Toto meradlo je neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia efektívnosti a účinnosti dopravy a má zásadný význam pre plánovanie, riadenie a zlepšovanie dopravných operácií.

Význam Meradla Výkonnosti v Doprave

V oblasti dopravy je meradlo výkonnosti kľúčovým nástrojom, ktorý umožňuje:

  • Monitorovať Kvalitu Služieb: Meradlá výkonnosti pomáhajú monitorovať kvalitu dopravy, vrátane presnosti, spoľahlivosti a efektívnosti poskytovaných služieb.
  • Zlepšiť Dopravné Procesy: Na základe výsledkov meraní môžu organizácie a firmy zlepšiť svoje dopravné procesy a zabezpečiť ich efektívnosť.
  • Plánovať Investície: Správne meradlá výkonnosti umožňujú riadiť investície do infraštruktúry a technológií s cieľom zvýšiť kvalitu dopravy.
  • Posilniť Konkurencieschopnosť: Organizácie môžu na základe meraní zlepšovať konkurencieschopnosť svojich dopravných služieb a prilákať viac klientov.

Príklady Meradiel Výkonnosti v Doprave

V oblasti dopravy existuje množstvo meradiel výkonnosti, ktoré sa používajú na hodnotenie rôznych aspektov dopravných operácií:

  • Časový Rozvrh: Meranie presnosti časového rozvrhu dopravných služieb, ako sú verejná doprava alebo nákladná doprava.
  • Spôsobilosť Prepravy: Hodnotenie kapacity dopravných systémov na zabezpečenie plynulého pohybu tovaru a osôb.
  • Bezpečnosť: Meranie bezpečnosti dopravy a minimalizácia nehod a incidentov.

Záver

Meradlo výkonnosti je neoddeliteľnou súčasťou riadenia a plánovania dopravy. Pomáha organizáciám a firmám zabezpečiť kvalitu a efektívnosť dopravných služieb, čo má pozitívny vplyv na konkurencieschopnosť a spokojnosť zákazníkov.

Kvalitatívna alebo kvantitatívna charakteristika odrážajúca kvalitu služieb poskytovaných dopravným zariadením alebo službami. – PERFORMANCE MEASURE – – A quantitative or qualitative characteristic describing the quality of service provided by a transport facility or service.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥