medzinárodné obchodné doložky – /incoterms/

Medzinárodné Obchodné Doložky (Incoterms): Pravidlá a Podmienky Medzinárodného Obchodu

Medzinárodné obchodné doložky (Incoterms) sú súborom medzinárodných pravidiel vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou (ICC), ktoré slúžia na definovanie hlavných dodacích podmienok, ktoré sa používajú v zmluvách zahraničného obchodu. Tieto podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri zohľadnení nasledujúcich aspektov:

 • Strana zodpovedná za balenie, dopravu, poistenie dopravy a potrebnú dokumentáciu pre prepravu a colné orgány.
 • Strana, ktorá platí za vyššie uvedené činnosti.
 • Prenos rizika – miesto a čas, kedy riziko prechádza z predávajúceho na kupujúceho.

Incoterms poskytujú štandardizovaný spôsob určenia zodpovednosti a nákladov spojených s prepravou tovaru medzi dvoma obchodnými stranami vo viacerých krajinách. Tieto pravidlá uľahčujú medzinárodný obchod tým, že znižujú nejednoznačnosti a nesporazumienia medzi stranami.

Príklady Medzinárodných Obchodných Doložiek

Tu sú niektoré z najčastejšie používaných medzinárodných obchodných doložiek (Incoterms) spolu s ich významom:

 • EXW (Ex Works) – s dodaním vo svojich priestoroch: Predávajúci umožňuje kupujúcemu prevziať tovar vo svojich priestoroch, pričom nezodpovedá za ďalšie náklady ani riziko spojené s dopravou.
 • FCA (Free Carrier) – cena nezahŕňa náklady na dopravcu – neplatený dopravca: Predávajúci dodá tovar dopravcovi na určenom mieste, ale nenesie náklady na prepravu ani riziko straty alebo poškodenia počas prepravy.
 • FAS (Free Alongside Ship) – s dodaním vedľa lode: Predávajúci dodá tovar vedľa lode na špecifikovanom prístavisku. Toto je často používané pri nákladnej preprave tovaru loďou.
 • FOB (Free On Board) – s dodaním na palube: Predávajúci dodá tovar na palubu lode, ktorá je pripravená pre plavbu. Od tohto bodu je kupujúci zodpovedný za tovar.
 • CFR (Cost and Freight) – cena zahŕňajúca náklady a dopravné: Predávajúci nesie náklady na prepravu tovaru na určené miesto príjmu, ale riziko prechádza na kupujúceho pri nakladaní.
 • CIF (Cost, Insurance and Freight) – cena zahŕňajúca náklady, poistenie a dopravné: Podobne ako CFR, predávajúci nesie náklady na prepravu tovaru na určené miesto príjmu a zahŕňa aj poistenie tovaru počas prepravy.
 • CPT (Carriage Paid To) – náklady na prepravu do: Predávajúci nesie náklady na prepravu tovaru na určené miesto príjmu, ale riziko prechádza na kupujúceho pri nakladaní.
 • CIP (Carriage and Insurance Paid To) – náklady na prepravu a poistenie do: Podobne ako CPT, predávajúci nesie náklady na prepravu a poistenie tovaru na určené miesto príjmu.
 • DAP (Delivered At Place) – dodané na miesto: Predávajúci dodá tovar na určené miesto príjmu a nenesie riziko spojené s ďalšou prepravou alebo poškodením tovaru.
 • DDP (Delivered Duty Paid) – dodané clo zaplatené: Predávajúci dodá tovar na určené miesto príjmu a nesie náklady a riziko spojené s dovozom a colnými poplatkami.

Tieto doložky Incoterms sú dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci obchodnej zmluvy a určujú, kto nesie náklady na dopravu, poistenie a riziko spojené s prepravou tovaru medzi dodávateľom a odberateľom. Sú dôležité pre medzinárodný obchod a pomáhajú jasne definovať povinnosti a zodpovednosti oboch strán v procese dodávky tovaru.

Súbor medzinárodných pravidiel, vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou /ICC – International Chamber of Commerce/, ktoré vysvetľujú hlavné dodacie podmienky, používané v zmluvách zahraničného obchodu. Tieto podmienky definujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho s prihliadnutím na: – stranu zodpovednú za balenie, dopravu, poistenie dopravy, dokumentáciu potrebnú na transport a pre colné orgány; – stranu, ktorá platí za horeuvedené činnosti; – prenos rizika (na akom mieste a v akom čase prechádza riziko z predávajúceho na kupujúceho). Príklady týchto pojmov sú: EXW – s dodaním vo svojich priestoroch /ex works/ FCA – cena nezahŕňajúca náklady na dopravcu – neplatený dopravca /free carrier/ FAS – s dodaním vedľa lode /free alongside ship/ FOB – s dodaním na palube /free on board/ CFR – cena zahŕňajúca náklady a dopravné /cost and freight/ CIF – cena zahŕňajúca náklady, poistenie a dopravné /cost, insurance and freight/ CPT- dopravné výlohy zaplatené /carriage paid to/ CIP – dopravné výlohy a poistné zaplatené /carriage and insurance paid to/ DAF – s dodaním na hranici /delivered at frontier / DES – s dodaním z lode /delivered ex ship/ DEQ- s dodaním z prístaviska (clo zaplatené) /delivered ex quay (duty paid) DDU – s dodaním clo nezaplatené /delivered duty unpaid/ DDP – s dodaním clo zaplatené /delivered duty paid/

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥