Medián trhovej kapitalizácie

Medián Trhovej Kapitalizácie: Presnejší Ukazovateľ Portfólia Fondu

Medián trhovej kapitalizácie portfólia fondu predstavuje dôležitý ukazovateľ, ktorý nám dáva predstavu o veľkosti firiem, do ktorých akcií daný fond investuje. Tento koncept je dôležitý na finančných a kapitálových trhoch, kde sa snažíme pochopiť štruktúru investičného portfólia a jeho riziká.

Trhová kapitalizácia firmy je určená ako súčin počtu jej emitovaných akcií a aktuálnej ceny týchto akcií. Medián trhovej kapitalizácie portfólia fondu je vypočítaný pomocou zaokrúhleného priemeru trhovej kapitalizácie akcií v portfóliu. Tento ukazovateľ má niekoľko výhod oproti jednoduchej trhovej kapitalizácii.

Výpočet Mediánu Trhovej Kapitalizácie

Proces výpočtu mediánu trhovej kapitalizácie je nasledovný:

  1. Akcie v portfóliu fondu sú usporiadané podľa ich kapitalizácie od najvyššej po najnižšiu.
  2. Vyberú sa akcie, ktoré sa nachádzajú v strednej pätine portfólia.
  3. Vypočíta sa priemerná kapitalizácia týchto vybraných akcií.

Výsledkom je mediánová trhová kapitalizácia fondu, ktorá nám dáva lepší obraz o veľkosti firiem, do ktorých je fond investovaný. Táto hodnota je užitočná, pretože nepodlieha disproporčným vplyvom jednej alebo dvoch veľkých alebo malých firmičiek v portfóliu.

Pre porovnanie, ak by sme vypočítavali kapitalizáciu na základe jednoduchého priemeru, jedna veľká firma by mohla výrazne ovplyvniť výslednú hodnotu, čo by mohlo viesť k nesprávnemu vyhodnoteniu portfólia.

Medián trhovej kapitalizácie je dôležitým nástrojom pre investičných profesionálov, ktorí sa snažia riadiť riziká a diverzifikovať portfólio. Ukazuje, do akých typov firiem je fond investovaný, čo môže byť dôležité pre investičné rozhodnutia.

V anglicky hovoriacich krajinách sa tento koncept nazýva Median Market Capitalization.

Medián trhovej kapitalizácie portfólia fondu, reprezentovaného akciami, dáva predstavu o veľkosti firiem, do ktorých akcií investuje fond. Trhová kapitalizácia sa vypočítava cestou vynásobenia počtu akcií firmy na aktuálnu cenu firmy. Pre výpočet mediánu trhovej kapitalizácie portfólia fondu Morningstar používa zaokrúhlený priemer. V prvej etape sa akcie, ktoré sú v portfóliu fondu usporiadajú podľa kapitalizácie, od najvyššej po najnižšiu. Potom sa určujú akcie, ktoré sa nachádzajú v strednej pätine portfólia a vypočítava sa ich priemerná kapitalizácia. Výsledkom je mediánov trhová kapitalizácia fondu. Výhodou používania tohto ukazovateľa oproti jednoduchej trhovej kapitalizácie je v tom, že mediánová hodnota neodráža disproporcionálne vplyvy jedného, alebo dvoch balíkov akcií, ktorých emitineti majú vysokú, alebo nízku trhovú kapitalizáciu. Napríklad fond špecializujúci sa na akciách s nízkou trhovou kapitalizáciou, môže mať nie veľké investície v akciách spoločnosti General Electric kvôli zabezpečeniu likvidity portfólia. Avšak v prípade výpočtu kapitalizácie na základe jednoduchého priemeru, informácia o jeho kapitalizácii bude nekorektná. Výpočet kapitalizácie na základe mediánu dáva presnejší obraz o aktívach fondu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Median Market Capitalization.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥