Likvidácia poistných udalostí

Likvidácia poistných udalostí

Likvidácia poistných udalostí je kľúčový proces v oblasti poistenia a zaistenia. Ide o zabezpečenie poskytnutia poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Tento proces zahrňuje niekoľko dôležitých krokov, ktoré zabezpečujú, že poistníci dostanú spravodlivú kompenzáciu za škodu alebo stratu, ktorú utrpeli.

Registrácia poistnej udalosti

Prvým krokom v procese likvidácie poistných udalostí je registrácia poistnej udalosti . Poistníci musia oznámiť poistnej spoločnosti vzniknutú udalosť a začať proces nároku na poistné plnenie.

Vyznačenie a overenie poistného krytia

Po registrácii sa posudzuje, či vzniknutá udalosť spadá pod poistné krytie. Vyznačenie a overenie poistného krytia je dôležitým krokom, ktorý určuje, či poistník má nárok na poistné plnenie.

Obhliadka poškodenej veci

Obhliadka poškodenej veci je proces, ktorým sa posudzuje rozsah škody alebo straty. Odborníci zistia, aká je hodnota poškodenej veci a aké sú náklady na jej opravu alebo nahradenie.

Šetrenie a korešpondencia

Šetrenie a korešpondencia sú neoddeliteľnou súčasťou likvidácie poistných udalostí. Poistné spoločnosti musia zhromažďovať dôkazy a informácie týkajúce sa udalosti, aby posúdili oprávnenosť nároku na poistné plnenie.

Výpočet poistného plnenia

Po dokončení šetrenia sa vykonáva výpočet poistného plnenia . To znamená určenie sumy, ktorú poistník dostane ako kompenzáciu za škodu alebo stratu.

Poukaz poistného plnenia

Po výpočte poistného plnenia nasleduje poukaz poistného plnenia , čo je postup, ako sa peniaze prevedú na poistníka alebo poškodeného.

Účtovné a štatistické spracovanie

Na konci procesu likvidácie poistných udalostí sa vykonáva účtovné a štatistické spracovanie , ktoré zahrňuje dokumentovanie transakcií a údajov pre interné a regulatorné účely.

Vo všeobecnosti možno povedať, že likvidácia poistných udalostí je kľúčovým prvkom poistného procesu, ktorý zabezpečuje, že poistníci dostanú náhradu za vzniknutú škodu alebo stratu v súlade s poistnou zmluvou.

Ide o zabezpečenie poskytnutia poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Patrí sem registrácia poistnej udalosti, vyznačenie a overenie poistného krytia, obhliadka poškodenej veci, šetrenie, výpočet poistného plnenia a jeho prerokovanie s poisteným alebo poškodeným, poukaz poistného plnenia, účtovné a štatistické spracovanie poistnej udalosti.

Pracovný proces zabezpečujúci poskytnutie konečného efektu z poistenia a to poskytnutie poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Proces obsahuje registráciu poistnej udalosti, vyznačenie a overenie poistného krytia, obhliadku poškodenej veci, korešpondenciu a šetrenie, výpočet poistného plnenia (poistnej náhrady) a jeho prerokovanie s poisteným alebo poškodeným, poukaz poistného plnenia, účtovné a štatistické spracovanie poistnej udalosti. V užšom zmysle slova ide len o práce spojené s vlastnou likvidáciou t. j. obhliadka a výpočet škody.

preskúmanie poistnej udalosti za účelom posúdenia nároku na poistné plnenie. V prípade oprávneného nároku aj vyplatenie poistného plnenia.

Proces zabezpečujúci poskytnutie poistného plnenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥