Inkaso

Inkaso: Príkaz na Inkaso v Bankovníctve

Inkaso, alebo príkaz na inkaso, je dôležitým pojmom v oblasti bankovníctva, ktorý sa týka pravidelnej úhrady za služby, ako sú elektrina, nájom, plyn, telefón a iné. Tento spôsob platenia je využívaný v prípadoch, keď uhrádzaná suma nie je rovnaká a môže byť variabilná. Inkaso je formou prevodného príkazu, ktorý vykonáva banka na pokyn veriteľa, ako sú telekomunikačné operátory, elektrárne a ďalší, z účtu klienta.

Fungovanie Inkasa

Pre vytvorenie inkasného spôsobu platenia je nevyhnutné, aby klient, ktorý je majiteľom účtu, dal svojej banke písomný súhlas na prevod prostriedkov zo svojho účtu v prospech účtu veriteľa. Tento súhlas je základnou podmienkou pre realizáciu inkasa. Samotný príkaz na inkaso je predložený veriteľom v jeho banke, ktorá následne vykoná prevod prostriedkov z účtu klienta na účet veriteľa.

Medzinárodné Inkaso

V medzinárodnom platobnom styku sa používa termín „Collection“ alebo „inkaso“ na realizáciu peňažných pohľadávok, zmeniek, šekov, úhrad, potvrdeniek alebo iných dokladov. Tento proces umožňuje inkasovať platby cez hranice krajín a je dôležitým nástrojom v medzinárodnom obchode.

Účel a Výhody Inkasa

Účelom inkasa je umožniť klientom uskutočňovať pravidelné platby, ako sú mesačné splátky, bez potreby opakovaného ručného vykonávania transakcií. Týmto spôsobom je možné efektívne a pohodlne spravovať financie.

Výhody inkasa zahŕňajú:

  • Pravidelnosť: Možnosť pravidelne platiť opakujúce sa výdavky bez nutnosti ručného uskutočňovania transakcií.
  • Pohodlie: Klienti nemusia sledovať termíny platby, pretože sa platby vykonávajú automaticky.
  • Minimálny Riziko Zabudnutia: Znižuje sa riziko zabudnutia na zaplatenie dôležitých účtov.

Záver

Inkaso je dôležitým nástrojom v bankovníctve, ktorý umožňuje klientom uskutočňovať pravidelné platby za služby a to bez zbytočného ručného zásahu.

(príkaz na inkaso) – Inkaso, príkaz na inkaso je spôsob pravidelnej úhrady za služby ako sú elektrina, nájom, plyn, telefón, ktorý sa používa v prípadoch, ak uhrádzaná suma nie je rovnaká. Ide o druh prevodného príkazu, ktorý vykonáva banka na pokyn veriteľa (telekomunikačný operátor, elektrárne a pod.) z účtu klienta. Pre vytvorenie inkasného spôsobu platenia je nevyhnutné, aby klient, ktorý je majiteľom účtu, dal svojej banke písomný súhlas na prevod prostriedkov zo svojho účtu v prospech účtu veriteľa a na základe príkazu na inkaso predloženého veriteľom v jeho banke.

Collection (inkaso) – realizácia peňažnej pohľadávky, zmenky, šeku, úhrady, potvrdenky alebo iného dokladu v medzinárodnom platobnom styku, kde sa inkasuje. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Collection.

je pokyn k prevedeniu platby z účtu klienta. Zvolenie k platbe dáva finančnej inštitúcii subjekt, ktorý je k majiteľovi účtu v postavení veriteľa. Touto formou sa obvykle hradia pravidelné platby (napr. pravidelné mesačné splátky a pod.).

Úkon, ktorým sa uskutočňuje výber dlžnej sumy od dlžníka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥