In-the-money option

Ekonomický význam opcie v peniazoch (In-the-money option) v oblasti finančných trhov

Opčia v peniazoch, známa aj ako „In-the-money option,“ predstavuje dôležitý pojem v oblasti derivátových finančných nástrojov. Táto situácia nastáva, keď spotová cena aktíva (napr. akcií, komodít alebo iných finančných nástrojov) je v určitom momente vyššia (v prípade kúpnych opcií) alebo nižšia (v prípade predajných opcií) ako realizáčna cena opcie. V tomto článku sa pozrieme na význam a dôležitosť opcií v peniazoch na finančných trhoch.

Definícia opcie v peniazoch

Option in-the-money sa týka situácie, kedy je opcia v aktuálnom stave zisková pre držiteľa tejto opcie. Konkrétne, pre kúpne opcie (call options) je opcia v peniazoch, keď spotová cena aktíva je vyššia ako realizáčná cena opcie, čo znamená, že držiteľ môže kúpiť aktívum za nižšiu cenu na trhu. Naopak, pre predajné opcie (put options) je opcia v peniazoch, keď spotová cena aktíva je nižšia ako realizáčná cena, čo umožňuje držiteľovi opcie predať aktívum za vyššiu cenu na trhu.

Význam opcie v peniazoch

Opcie v peniazoch majú významné dôsledky pre investorov a obchodníkov na finančných trhoch:

  • Ziskovosť: Držitelia opcií v peniazoch majú potenciál na získanie zisku, keďže môžu využiť rozdiel medzi realizáčnou cenou a spotovou cenou aktíva.
  • Rizikový manažment: Opciou v peniazoch môžu investori chrániť svoje portfólio pred nežiaducimi pohybmi na trhu.
  • Stratégie obchodovania: Opciou v peniazoch môžu obchodníci implementovať rôzne stratégie, ako sú covered call alebo protective put, na optimalizáciu svojich investičných výnosov.

Uplatnenie opcie v peniazoch

Opčia v peniazoch bude v deň expirácie uplatnená, čo znamená, že držiteľ opcie môže vykonať právo zakúpiť alebo predať aktívum za stanovenú cenu. V prípade kúpnych opcií môže držiteľ zakúpiť aktívum za realizáčnu cenu, ktorá je nižšia ako aktuálna trhová cena, a tým dosiahnuť zisk. Pri predajných opciách môže držiteľ predať aktívum za realizáčnu cenu, ktorá je vyššia ako aktuálna trhová cena, čím tiež dosiahne zisk.

Záver

Opciou v peniazoch je dôležitým konceptom v oblasti finančných trhov, ktorý umožňuje investorom a obchodníkom získať zisk z pohybu cien aktív a efektívne riadiť riziko svojich investícií. Porozumenie tejto situácie a jej významu je kľúčové pre úspešné obchodovanie a investovanie na finančných trhoch.

(opcia v peniazoch) – Situácia, keď napr. pri kúpnej opcii je spotová cena vyššia ako realizačná cena. U predajnej opcii situácia, keď spotová cena je nižšia ako realizačná cena. Opcia, ktorá je v peniazoch, bude v deň expirácie uplatnená.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥