hlavné plánovanie

Hlavné plánovanie v kontexte výroby

Hlavné plánovanie je kľúčovým pojmom v oblasti výroby, ktorý zahrňuje komplexné procesy stanovenia budúcich aktivít s dôrazom na časový a miestny prehľad. Toto plánovanie sa využíva v rôznych aspektoch výroby, od plynulej výroby po sériovú výrobu a cyklickú výrobu. Hlavným cieľom je dosiahnutie optimálneho výrobného výkonu, aby sa splnili manažérske ciele, ako je kontrola zásob, rezerv alebo rast výroby.

Význam Hlavného Plánovania

Hlavné plánovanie je neoddeliteľnou súčasťou riadenia výrobných procesov. Jeho úlohou je predvídať a plánovať činnosti, ktoré budú vykonávané v budúcnosti, a to s ohľadom na dostupné zdroje a kapacity. Hlavný plán sa často stanovuje v širšom zmysle, zahŕňajúc rôzne aspekty výroby, ako sú skupiny výrobkov, a zabezpečuje spojenie medzi manažérskou politikou a zákazníckym servisom.

Proces Hlavného Plánovania

Proces hlavného plánovania zahŕňa odhad budúcich potrieb pracovnej sily, zariadení, materiálov a finančných prostriedkov. Rôzne spoločnosti využívajú rôzne meradlá na vyjadrenie hlavného plánu, ako sú normohodiny, tonáž, pracovná sila, operátori, jednotky, kusy, peniaze a ďalšie. Tento proces vyžaduje úzku spoluprácu medzi rôznymi oddeleniami spoločnosti, vrátane marketingu, výroby, inžinierskej činnosti, financií a materiálu.

Role Hlavného Plánovača

Hlavný plánovač má kľúčovú úlohu pri príprave a realizácii hlavného plánu. Je zodpovedný za zhromažďovanie informácií a údajov zo všetkých relevantných oblastí a následné prepracovanie hlavného plánu do detailnejších plánov. Jeho rozhodnutia ovplyvňujú všetky aspekty spoločnosti a majú vplyv na dosiahnutie manažérskych cieľov.

Poznámka: Termíny „hlavný plán“ a „hlavné plánovanie“ sú v niektorých literatúrach používané aj ako „výrobný plán“ a „výrobné plánovanie“.

1. (Všeobecne) Plánovanie (vyššieho stupňa), v ktorom sú budúce aktivity načrtnuté v zreteľnom prehľade s dôrazom na miesto a čas. Sú tu taktiež uvedené dátumy vykonávania dôležitých operácií a ukončenia určitého projektu. Pri plánovaní plynulej výroby sú načrtnuté výrobné stupne pre nadchádzajúce obdobia. Pri plánovaní sériovej výroby a cyklickej výroby sú načrtnuté postupnosti, prípadne veľkosť jednotlivých sérií. 2. (MRP) Funkcia stanovenia celkovej úrovne výrobnej kapacity. Jej hlavným zámerom je stanoviť takú výkonnosť, aby sa dosiahli ciele manažmentu z hľadiska rastu alebo poklesu zásob alebo rezerv pri udržaní relatívne stabilnej výrobnej sily. Hlavný plán sa zvyčajne stanovuje v širšom slova zmysle (napr. skupiny výrobkov) a spája politiku manažmentu so zákazníckym servisom. Musí odhadnúť vyhliadky dostačujúce pre naplánovanie pracovnej sily, vybavenia, zariadenia, materiálu a financií potrebných pre dosiahnutie hlavného plánu. Rozličné spoločnosti využívajú rôzne spôsoby meradiel, aby vyjadrili plán ako napr. normohodiny, tonáž, pracovnú silu, operátorov, jednotky, kusy, peniaze, atď. Keďže tento plán ovplyvňuje všetky funkcie spoločnosti, je pripravený za pomoci informácií z marketingu, výroby, inžinierskej činnosti, financií, materiálu, atď. Zároveň sa stáva plnou mocou pre hlavného plánovača aby ho prepracoval do detailnejších plánov. Poznámka: Hlavný plán a hlavné plánovanie sú termíny, ktoré v inej literatúre vystupujú ako výrobný plán a výrobné plánovanie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥