Funkcia starostu

Funkcia starostu v územnej samospráve

Funkcia starostu je jednou z kľúčových pozícií v územnej samospráve a zahrňuje vedenie a riadenie obce alebo mesta. Starostovia sú zvolení občanmi a zohrávajú dôležitú úlohu pri správe miestnych záležitostí. V tomto článku sa budeme venovať funkcii starostu, jeho úlohe a obmedzeniam spojeným s touto pozíciou v územnej samospráve.

Úloha starostu

Starosta územnej samosprávy je volený občanmi daného mesta alebo obce a má nasledujúce hlavné úlohy:

  • Vedenie Miestnych Záležitostí: Starosta je zodpovedný za riadenie a vedenie miestnych záležitostí vrátane správy verejných služieb, infraštruktúry, urbanizmu a plánovania rozvoja mesta alebo obce.
  • Reprezentácia mesta alebo obce: Starosta reprezentuje mesto alebo obec vo vzťahu k iným samosprávnym jednotkám, štátnym orgánom a verejnosti. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby záujmy miestnej komunity boli zohľadňované a bránené.
  • Riadenie rozpočtu mesta alebo obce: Starosta má dohľad nad rozpočtom mesta alebo obce a je zodpovedný za správne využitie verejných financií na podporu rozvoja a blaha občanov.
  • Spolupráca s orgánmi samosprávy: Starosta spolupracuje s inými orgánmi samosprávy v meste alebo obci, vrátane mestských zastupiteľstiev a obecných rady, na dosiahnutie spoločných cieľov a riešení miestnych problémov.

Nezlučiteľnosť s inými funkciami

Existujú určité obmedzenia týkajúce sa nezlučiteľnosti funkcie starostu v územnej samospráve s inými funkciami alebo pozíciami. Tieto obmedzenia boli zavedené s cieľom zabrániť konfliktom záujmov a zabezpečiť nezávislosť starostu pri výkone jeho úloh. Konkrétne je funkcia starostu nezlučiteľná s nasledujúcimi pozíciami:

  • Poslanec obecného zastupiteľstva: Osoba zastávajúca pozíciu starostu nemôže súčasne vykonávať funkciu poslanca obecného zastupiteľstva svojej obce. Toto opatrenie má zaistiť oddelenie výkonnej a legislatívnej funkcie v samospráve.
  • Zamestnanec mesta alebo obce: Starosta nemôže byť zamestnancom mesta alebo obce, ktorú vedie, s výnimkou prípadov, kedy ide o zamestnanie na neplný úväzok alebo dočasnú povahu.
  • Štatutárny orgán rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie: Starosta nesmie zároveň zastávať pozíciu štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, ktorá je v akomkoľvek vzťahu s mestom alebo obcou, ktorú starostuje. Toto pravidlo je v platnosti s cieľom zabrániť konfliktu záujmov a zabezpečiť, aby starosta mohol plne a nezávisle zastupovať záujmy obce.
  • Člen dozorného alebo kontrolného orgánu: Funkcia starostu je nezlučiteľná s členstvom v dozornom alebo kontrolnom orgáne iných verejných alebo súkromných organizácií, ktoré by mohli mať vzťahy s mestom alebo obcou. Toto opatrenie je zavedené na zabezpečenie transparentnosti a integrity vedenia obce a prekážku potenciálnemu konfliktu záujmov.
  • Člen politickej strany: Starosta by nemal zároveň zastávať funkciu člena politického straníckeho orgánu na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, aby sa predišlo zneužívaniu verejných zdrojov na stranícke ciele. Táto nezlučiteľnosť podporuje nezávislosť a nestrannosť vedenia obce.

Je dôležité poznamenať, že tieto nezlučiteľnosti sú zavedené v záujme transparentnosti, integrity a efektívnosti verejnej správy. Starosta má za úlohu reprezentovať a riadiť obec alebo mesto v prospech jej obyvateľov, a preto je dôležité, aby nemal konflikty záujmov, ktoré by mohli ovplyvniť jeho rozhodovacie procesy. Tieto obmedzenia pomáhajú zabezpečiť, že starosta bude schopný plniť svoje povinnosti voči občanom bez akýchkoľvek prekážok a vnútorných konfliktov.

V prípade porušenia týchto nezlučiteľností môže dôjsť k odvolaniu starostu z jeho funkcie a sankciám podľa platných právnych predpisov. Toto opatrenie je dôležité pre zachovanie dôveryhodnosti a etiky vo verejnej správe a zabezpečenie, aby starostovia plnili svoje povinnosti v súlade s právnymi a morálnymi normami.

V konečnom dôsledku je cieľom týchto nezlučiteľností zachovať integritu a spravodlivosť v samospráve a zabezpečiť, aby starostovia slúžili verejnému záujmu bez prekážok a konfliktov záujmov.

je nezlučiteľná s funkciou – poslanca, zamestnanca obce, štat. orgánu rozp. alebo prísp. organizácie, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥