Funkcia starostu

Funkcia starostu v územnej samospráve

Funkcia starostu je jednou z kľúčových pozícií v územnej samospráve a zahrňuje vedenie a riadenie obce alebo mesta. Starostovia sú zvolení občanmi a zohrávajú dôležitú úlohu pri správe miestnych záležitostí. V tomto článku sa budeme venovať funkcii starostu, jeho úlohe a obmedzeniam spojeným s touto pozíciou v územnej samospráve.

Úloha starostu

Starosta územnej samosprávy je volený občanmi daného mesta alebo obce a má nasledujúce hlavné úlohy:

  • Vedenie Miestnych Záležitostí: Starosta je zodpovedný za riadenie a vedenie miestnych záležitostí vrátane správy verejných služieb, infraštruktúry, urbanizmu a plánovania rozvoja mesta alebo obce.
  • Reprezentácia mesta alebo obce: Starosta reprezentuje mesto alebo obec vo vzťahu k iným samosprávnym jednotkám, štátnym orgánom a verejnosti. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby záujmy miestnej komunity boli zohľadňované a bránené.
  • Riadenie rozpočtu mesta alebo obce: Starosta má dohľad nad rozpočtom mesta alebo obce a je zodpovedný za správne využitie verejných financií na podporu rozvoja a blaha občanov.
  • Spolupráca s orgánmi samosprávy: Starosta spolupracuje s inými orgánmi samosprávy v meste alebo obci, vrátane mestských zastupiteľstiev a obecných rady, na dosiahnutie spoločných cieľov a riešení miestnych problémov.

Nezlučiteľnosť s inými funkciami

Existujú určité obmedzenia týkajúce sa nezlučiteľnosti funkcie starostu v územnej samospráve s inými funkciami alebo pozíciami. Tieto obmedzenia boli zavedené s cieľom zabrániť konfliktom záujmov a zabezpečiť nezávislosť starostu pri výkone jeho úloh. Konkrétne je funkcia starostu nezlučiteľná s nasledujúcimi pozíciami:

  • Poslanec obecného zastupiteľstva: Osoba zastávajúca pozíciu starostu nemôže súčasne vykonávať funkciu poslanca obecného zastupiteľstva svojej obce. Toto opatrenie má zaistiť oddelenie výkonnej a legislatívnej funkcie v samospráve.
  • Zamestnanec mesta alebo obce: Starosta nemôže byť zamestnancom mesta alebo obce, ktorú vedie, s výnimkou prípadov, kedy ide o zamestnanie na neplný úväzok alebo dočasnú povahu.
  • Štatutárny orgán rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie: Starosta nesmie zároveň zastávať pozíciu štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, ktorá je v akomkoľvek vzťahu s mestom alebo obcou, ktorú starostuje. Toto pravidlo je v platnosti s cieľom zabrániť konfliktu záujmov a zabezpečiť, aby starosta mohol plne a nezávisle zastupovať záujmy obce.
  • Člen dozorného alebo kontrolného orgánu: Funkcia starostu je nezlučiteľná s členstvom v dozornom alebo kontrolnom orgáne iných verejných alebo súkromných organizácií, ktoré by mohli mať vzťahy s mestom alebo obcou. Toto opatrenie je zavedené na zabezpečenie transparentnosti a integrity vedenia obce a prekážku potenciálnemu konfliktu záujmov.
  • Člen politickej strany: Starosta by nemal zároveň zastávať funkciu člena politického straníckeho orgánu na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, aby sa predišlo zneužívaniu verejných zdrojov na stranícke ciele. Táto nezlučiteľnosť podporuje nezávislosť a nestrannosť vedenia obce.

Je dôležité poznamenať, že tieto nezlučiteľnosti sú zavedené v záujme transparentnosti, integrity a efektívnosti verejnej správy. Starosta má za úlohu reprezentovať a riadiť obec alebo mesto v prospech jej obyvateľov, a preto je dôležité, aby nemal konflikty záujmov, ktoré by mohli ovplyvniť jeho rozhodovacie procesy. Tieto obmedzenia pomáhajú zabezpečiť, že starosta bude schopný plniť svoje povinnosti voči občanom bez akýchkoľvek prekážok a vnútorných konfliktov.

V prípade porušenia týchto nezlučiteľností môže dôjsť k odvolaniu starostu z jeho funkcie a sankciám podľa platných právnych predpisov. Toto opatrenie je dôležité pre zachovanie dôveryhodnosti a etiky vo verejnej správe a zabezpečenie, aby starostovia plnili svoje povinnosti v súlade s právnymi a morálnymi normami.

V konečnom dôsledku je cieľom týchto nezlučiteľností zachovať integritu a spravodlivosť v samospráve a zabezpečiť, aby starostovia slúžili verejnému záujmu bez prekážok a konfliktov záujmov.

je nezlučiteľná s funkciou – poslanca, zamestnanca obce, štat. orgánu rozp. alebo prísp. organizácie, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥