FOMC

FOMC: Federálny výbor pre otvorený trh

Federálny výbor pre otvorený trh, skrátene FOMC, je významný orgán v systéme Federálnej rezervy (FED), ktorý hrá kľúčovú úlohu v určovaní a riadení peňažnej politiky Spojených štátov amerických. Jeho rozhodnutia majú výrazný vplyv na finančné trhy a ekonomiku USA.

FOMC sa skladá z dvanástich členov, pričom súčasťou sú guvernéri Federálnej rezervy a prezidenti niektorých regionálnych centrálnych bánk. Jeho hlavným cieľom je monitorovať ekonomickú situáciu v krajine a rozhodovať o vhodných opatreniach v oblasti peňažnej politiky s cieľom dosiahnuť makroekonomickú stabilitu.

Úloha FOMC v peňažnej politike

FOMC má niekoľko hlavných úloh v rámci peňažnej politiky USA:

  • Stanovenie úrokovej sadzby: Jednou z najdôležitejších úloh FOMC je rozhodovať o výške úrokovej sadzby. Úrokové sadzby ovplyvňujú náklady na pôžičky a úspory, a tým aj spotrebiteľské a investičné rozhodnutia.
  • Riadenie peňažného zásobovania: FOMC sleduje množstvo peňazí v obehu a rozhoduje o opatreniach, ak je potrebné zmeniť peňažné zásoby v ekonomike.
  • Opatrenia na stimuláciu alebo skríning ekonomiky: V prípade hospodárskej recesie môže FOMC prijať opatrenia na stimuláciu hospodárstva, ako je zníženie úrokových sadzieb alebo kvantitatívne uvoľňovanie.
  • Monitorovanie ekonomických ukazovateľov: FOMC pravidelne hodnotí údaje o inflácii, nezamestnanosti, rastu HDP a iných ekonomických ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú jeho rozhodnutia.

Vplyv FOMC na finančné trhy a ekonomiku

Ročné stretnutia FOMC a jeho rozhodnutia o úrokovej sadzbe a peňažnej politike majú veľký vplyv na finančné trhy a ekonomiku. Zmeny v úrokových sadzbách môžu ovplyvniť ceny dlhopisov, akcie a komodít, a tým aj portfóliá investorov.

Rovnako dôležitý je vplyv FOMC na reálnu ekonomiku. Zmeny v úrokových sadzbách môžu ovplyvniť spotrebiteľské výdavky a investície podnikov, čo má následne dosah na rast HDP a zamestnanosť. Preto sa rozhodnutia FOMC sledujú s veľkým záujmom nielen na finančných trhoch, ale aj vo všetkých odvetviach ekonomiky.

Záver

Federálny výbor pre otvorený trh (FOMC) je významným orgánom v rámci Federálnej rezervy USA a zohráva kľúčovú úlohu v určovaní peňažnej politiky krajiny. Jeho rozhodnutia majú široký dosah na finančné trhy a ekonomiku USA a sú dôležité pre ekonomickú stabilitu a rast. Preto je dôležité sledovať jeho činnosť a rozhodnutia vo svete ekonomického výskumu a investovania.

(Federal Open Market Committee) – Výbor pre operácie na voľnom trhu FED.

Federálny výbor pre otvorený trh, výbor, ktorý určuje ciele peňažnej politiky USA.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥