Finančné inžinierstvo

Finančné inžinierstvo v kontexte európskej integrácie

(inovatívne finančné nástroje) – aktivity definované čl. 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorými sa môže prispievať predovšetkým na podporu malých a stredných podnikateľov, ako sú napr. fondy rizikového kapitálu, záručné fondy a pôžičkové fondy, a na fondy mestského rozvoja, ako sú napr. investície do verejno-súkromných partnerstiev a iných projektov vrátane integrovaného plánu pre udržateľný mestský rozvoj.

Finančné inžinierstvo je termín, ktorý v kontexte európskej integrácie označuje inovatívne finančné nástroje a aktivity, ktoré sú definované v článku 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Tieto aktivity majú za cieľ podporiť rôzne aspekty ekonomickej integrácie a rozvoja regiónov, najmä v oblasti malých a stredných podnikateľov a mestského rozvoja.

Ciele finančného inžinierstva

Finančné inžinierstvo v rámci európskej integrácie má nasledujúce hlavné ciele:

  • Podpora malých a stredných podnikateľov: Vytváranie finančných nástrojov, ako sú fondy rizikového kapitálu, záručné fondy a pôžičkové fondy, ktoré umožňujú malým a stredným podnikom získať finančné prostriedky na rozvoj a expanziu.
  • Rozvoj mestských oblastí: Investície do verejno-súkromných partnerstiev a iných projektov, ktoré prispievajú k udržateľnému mestskému rozvoju, vrátane integrovaných plánov pre mestský rozvoj.
  • Zjednodušenie prístupu k finančným prostriedkom: Zabezpečenie, aby finančné nástroje a aktivity boli prístupné a dostupné pre konečných užívateľov, čím sa podporuje hospodárska a sociálna súdržnosť v rámci EÚ.

Význam finančného inžinierstva v európskej integrácii

Finančné inžinierstvo hrá kľúčovú úlohu v procese európskej integrácie a regionálneho rozvoja. Pomáha mobilizovať finančné prostriedky a investície do oblastí, ktoré sú kľúčové pre konkurencieschopnosť a rast európskej ekonomiky. Týmto spôsobom prispieva k dosahovaniu cieľov EÚ a posilňovaniu jej hospodárskej súdržnosti.

Záver

Finančné inžinierstvo je významným nástrojom v oblasti európskej integrácie, ktorý pomáha dosahovať hospodárske a sociálne ciele EÚ. Inovatívne finančné nástroje a aktivity, ktoré sú definované v rámci finančného inžinierstva, majú potenciál podporiť malé a stredné podniky, rozvoj mestských oblastí a zjednodušiť prístup k finančným prostriedkom pre rôzne aktérov. Týmto spôsobom prispievajú k silnejšej a konkurencieschopnejšej Európskej únii.

(inovatívne finančné nástroje) – aktivity definované čl. 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorými sa môže prispievať predovšetkým na podporu malých a stredných podnikateľov, ako sú napr. fondy rizikového kapitálu, záručné fondy a pôžičkové fondy, a na fondy mestského rozvoja, ako sú napr. investície do verejno-súkromných partnerstiev a iných projektov vrátane integrovaného plánu pre udržateľný mestský rozvoj.

(inovatívne finančné nástroje) aktivity definované čl. 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 majúce charakter najmä návratnej finančnej pomoci, ako sú napr. fondy rizikového kapitálu, záručné fondy a pôžičkové fondy, fondy mestského rozvoja aj formou verejno-súkromných partnerstiev s cieľom zjednodušiť prístup konečným užívateľom k finančným prostriedkom;

(inovatívne finančné nástroje) – Aktivity definované čl. 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 majúce charakter najmä návratnej finančnej pomoci, ako sú napr. fondy rizikového kapitálu, záručné fondy a pôžičkové fondy, fondy mestského rozvoja aj formou verejno-súkromných partnerstiev.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥