Európske združenie voľného obchodu

Európske združenie voľného obchodu: Historický Vývoj a Význam v Európskej Integrácii

Európske združenie voľného obchodu (EZVO) vzniklo v roku 1959 na základe iniciatívy Veľkej Británie, ktorá nebola členom pôvodného Európskeho spoločenstva. Toto združenie malo za cieľ podporovať voľný obchod medzi európskymi krajinami a zároveň zachovať ich zvrchovanosť a nezávislosť. Historický vývoj EZVO bol pozoruhodný a zohral dôležitú úlohu v procese európskej integrácie.

Založenie a Ciele

Po založení v roku 1959 sa EZVO skladalo zo sedmi zakladajúcich členov: Veľkej Británie, Nórska, Dánska, Švédska, Rakúska, Portugalska a Švajčiarska. Týmto krokom chcela Veľká Británia nadviazať obchodné väzby s európskymi krajinami a zároveň sa vyhnúť plnému členstvu v Európskom spoločenstve.

Európsky hospodársky priestor (EHP)

V roku 1992 bolo medzi EZVO a Európskym spoločenstvom (neskôr Európskou úniou) podpísané dohoda, ktorá vytvorila Európsky hospodársky priestor (EHP). Cieľom EHP bolo rozšíriť spoločný trh EÚ na krajiny EZVO a zabezpečiť voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu medzi týmito krajinami a členskými štátmi EÚ.

Zmeny v Členstve

Počet a zloženie členstva v EZVO sa v priebehu desaťročí menilo. S pripojením viacerých európskych štátov do EÚ sa automaticky ukončilo ich členstvo v EZVO. Dnes zostávajú len niektoré krajiny v EZVO, a to Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island.

Význam v Európskej Integrácii

EZVO a neskôr EHP hrali významnú úlohu v procese európskej integrácie. Tieto dohody umožnili krajinám mimo EÚ účinne spolupracovať na európskom jednotnom trhu. Taktiež pomohli upevniť hospodárske a politické väzby medzi členskými štátmi EÚ a krajinami EZVO. V súčasnosti tieto dohody zabezpečujú pokračujúcu spoluprácu a obchodný výťah medzi EÚ a jej susedmi.

Európske združenie voľného obchodu je tak príkladom toho, ako môžu krajiny s rôznymi stupňami zapojenia do európskej integrácie spolupracovať a podporovať voľný obchod a prosperitu v regióne.

Európske združenie voľného obchodu (EZVO) založila Veľká Británia, ktorá nebola členom pôvodného Európskeho spoločenstva, spolu s ďalšími šiestimi štátmi v roku 1959. Plánom EZVO bolo podporovať obchod bez obmedzovania zvrchovanosti. Po sérii dohôd medzi EZVO-m a ES bola medzi nimi v roku 1992 podpísaná zmluva, ktorá zakladá Európsky hospodársky priestor. Počet a zloženie členstva sa v priebehu desaťročí menil. Po pripojení viacerých štátov do EÚ sa automaticky ukončilo ich členstvo v EZVO, kde naďalej zostali len Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥