Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie sumy úrazových dávok

Denný vymeriavací základ zamestnanca pre účely úrazových dávok

Denný vymeriavací základ zamestnanca predstavuje kľúčový element v procese určovania sumy úrazových dávok v rámci sociálneho poistenia. Podľa § 84 zákona sa tento základ definuje ako podiel súčtu vymeriavacích základov zamestnanca, ktoré neobmedzuje § 138 ods. 12 zákona, a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Tento denný vymeriavací základ sa následne zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Výpočet a aplikácia denného vymeriavacieho základu

V praxi sa denný vymeriavací základ vypočíta na základe príjmov zamestnanca v rozhodujúcom období. Toto obdobie je určené dňom vzniku nároku na úrazovú dávku, alebo v prípade zamestnancov, ktorí skončili výkon činnosti pred vznikom tohto nároku, dňom ukončenia ich činnosti.

Rozhodujúce obdobie a jeho vplyv

Rozhodujúce obdobie pre výpočet denného vymeriavacieho základu je stanovené v zákone a má priamy vplyv na výšku vypočítanej dávky. V prípade zamestnancov, ktorí nemali v tomto období príjem, sa použije pravdepodobný denný vymeriavací základ podľa § 57 ods. 2 zákona.

Úrazové dávky a ich význam

Úrazové dávky sú zásadné pre zamestnancov, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo ochoreli na chorobu z povolania. Denný vymeriavací základ zamestnanca zohráva kľúčovú úlohu pri určení sumy týchto dávok, čím zabezpečuje adekvátnu finančnú podporu v období ich pracovnej neschopnosti.

Dôležitosť presného výpočtu

Správny výpočet denného vymeriavacieho základu je nevyhnutný pre zabezpečenie spravodlivého a presného určenia výšky úrazových dávok. Chyby v tomto výpočte môžu viesť k finančným stratám pre zamestnancov alebo nespravodlivému krytiu ich potrieb.

Krátka definícia: Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie sumy úrazových dávok. Definícia podľa zákona: Denný vymeriavací základ zamestnanca (§ 84 zákona) na určenie sumy úrazových dávok je podiel súčtu vymeriavacích základov zamestnanca neobmedzených podľa § 138 ods. 12 zákona dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. Denný vymeriavací základ zamestnanca sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Na určenie rozhodujúceho obdobia platí zásady ustanovené v § 54 ods. 1, 2 a 5 zákona rovnako. Skutočnosť rozhodujúca na určenie rozhodujúceho obdobia je vznik nároku na úrazovú dávku, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak zamestnanec nemal v rozhodujúcom období určenom podľa predchádzajúceho odseku príjem (§ 84 ods. 2 zákona), z ktorého sa určuje jeho vymeriavací základ, alebo ak nárok na úrazovú dávku vznikol v deň vzniku nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia, suma úrazovej dávky sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Na určenie pravdepodobného denného vymeriavacieho základu platí § 57 ods. 2 zákona primerane. Ak zamestnancovi vznikne nárok na úrazovú dávku po skončení výkonu činnosti zamestnanca (§ 84 ods. 3 zákona), počas ktorého utrpel pracovný úraz alebo počas ktorého naposledy pred zistením choroby z povolania pracoval za podmienok, za ktorých vzniká jemu zistená choroba z povolania, určí sa denný vymeriavací základ podľa 1. alebo 2. odseku § 84 zákona. Skutočnosť rozhodujúca na určenie rozhodujúceho obdobia je deň skončenia výkonu tejto činnosti. Podľa § 84 ods. 4 zákona, ak vznikne nárok na úrazovú dávku po kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom zamestnanec skončil výkon činnosti zamestnanca a počas ktorého utrpel pracovný úraz alebo počas ktorého naposledy pracoval za podmienok, za ktorých vzniká choroba z povolania, určí sa denný vymeriavací základ podľa § 83 ods. 3 zákona a vynásobí sa koeficientom určeným ako podiel všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazovú dávku, a všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza roku, v ktorom skončil výkon tejto činnosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥