concurrent engineering

Concurrent Engineering – Súbežné Inžinierstvo

Súbežné inžinierstvo, tiež známe ako concurrent engineering, predstavuje inovačný prístup k vývoju, výrobe a tvorbe logistických reťazcov nových výrobkov. Tento prístup spočíva v súbežnom vykonávaní rôznych činností a využívaní tímovej práce a intenzívnej komunikácie medzi členmi tímu. Cieľom je skrátiť celkovú dobu vývoja a výroby a zlepšiť poskytované služby zákazníkom.

Základné Princípy Concurrent Engineering

Súbežné inžinierstvo sa zakladá na niekoľkých kľúčových princípoch:

  • Paralelné Rádenie Činností: V rámci súbežného inžinierstva prebiehajú rôzne fázy vývoja a výroby paralelne, nie sekvenčne. To znamená, že tímy pracujú na rôznych častiach projektu súčasne, čo vedie k rýchlejšiemu výsledku.
  • Tímová Práca: Súbežné inžinierstvo si vyžaduje tímovú spoluprácu rôznych odborníkov. Tímy často zahŕňajú inžinierov, dizajnérov, vývojárov, logistikov a ďalších expertov, ktorí prispievajú svojimi znalosťami a schopnosťami.
  • Mnohocestná Komunikácia: Efektívna komunikácia je kľúčovým prvkom súbežného inžinierstva. Členovia tímu musia intenzívne komunikovať a zdieľať informácie, aby sa dosiahli optimálne výsledky.
  • Predvídavosť: Do raných fáz vývoja súbežného inžinierstva sa vnášajú poznatky o rôznych aspektoch výrobku, vrátane jeho životného cyklu, možností servisných služieb a recyklácie. Toto zabezpečuje dlhodobú udržateľnosť a efektívnosť výrobku.
  • Spolupráca s Dodávateľmi: Súbežné inžinierstvo často zahŕňa aj spoluprácu s dodávateľmi, čo umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie dodávky materiálov a komponentov.

Výhody Concurrent Engineering

Použitie súbežného inžinierstva prináša viaceré výhody:

  • Skrátenie Času Vývoja: Paralelné vykonávanie činností umožňuje výrazné skrátenie celkovej doby vývoja a výroby nových výrobkov.
  • Zlepšená Kvalita: Predvídavosť a komplexné riešenie rôznych aspektov výrobku vedie k jeho vylepšenej kvalite.
  • Vyššia Spokojnosť Zákazníkov: Rýchlejšie doručenie kvalitných výrobkov zvyšuje spokojnosť zákazníkov.
  • Efektívnejší Výrobný Proces: Súbežné inžinierstvo umožňuje efektívnejší výrobný proces a lepšie riadenie logistických reťazcov.
  • Znížené Náklady: Redukcia doby vývoja a výroby a zlepšená kvalita vedú k zníženým nákladom.

Súbežné inžinierstvo je kľúčovým prvkom modernej výroby a vývoja v dnešnom konkurencieschopnom prostredí. Pomáha firmám rýchlejšie a efektívnejšie vytvárať a uvádzať na trh inovatívne výrobky, čím zvyšuje ich konkurenčnú výhodu.

Súbežné (paralelné) radenie činností pri navrhovaní, vývoji, výrobe a vytváraní logistických reťazcov nových výrobkov, keď vďaka tímovej práci a mnohocestnej intenzívnej komunikácii dielčích informácií sa skracuje celková (priebežná) doba a zlepšujú služby zákazníkom. Do raných fázy navrhovania sa vnášajú poznatky o fázach životného cyklu výrobkov vrátane možností servisných služieb a recyklácie, riešia sa logistické požiadavky na konštrukciu a otázky kvality. Do tímovej spolupráce sa vťahujú ad dodávatelia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥