colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetu tir

Colný Dohovor o Medzinárodnej Preprave Tovaru na Podklade Karnetu TIR

Mnohostranný medzinárodný dohovor uzavretý v r. 1959 v Ženeve, ktorý pre zmluvné štáty zaviedol podstatné zjednodušenie pri colnom odbavovaní zásielok v medzinárodnej cestnej preprave; prevzatie colnej garancie sa uskutočňuje medzinárodnou sprievodnou listinou (karnetom TIR), vystavenou národnou organizáciou, ktorá je členom Medzinárodnej únie pre cestnú dopravu (IRU).

Colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetu TIR je mnohostranná medzinárodná dohoda, ktorá bola uzavretá v roku 1959 v Ženeve. Tento dohovor je zameraný na zjednodušenie colného odbavovania zásielok v medzinárodnej cestnej preprave.

Podstatou tohto dohovoru je vytvorenie systému colnej garancie pomocou medzinárodnej sprievodnej listiny známej ako karnet TIR. Tento karnet je vystavený národnou organizáciou, ktorá je členom Medzinárodnej únie pre cestnú dopravu (IRU).

Karnet TIR slúži ako colná garancia pre zásielky, ktoré sú prepravované medzinárodne po ceste. Jeho použitie umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie colné odbavenie, pretože colné orgány majú dôveru v platnosť tohto dokladu a nemusia vykonávať dôkladné colné kontroly pri každom prejazde hranicou.

Colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetu TIR prispieva k zjednodušeniu medzinárodnej cestnej prepravy tovaru a podporuje medzinárodný obchod tým, že eliminuje zbytočné byrokratické prekážky a colné oneskorenia.

Mnohostranný medzinárodný dohovor uzavretý v r. 1959 v Ženeve, ktorý pre zmluvné štáty zaviedol podstatné zjednodušenie pri colnom odbavovaní zásielok v medzinárodnej cestnej preprave; prevzatie colnej garancie sa uskutočňuje medzinárodnou sprievodnou listinou (karnetom TIR), vystavenou národnou organizáciou, ktorá je členom Medzinárodnej únie pre cestnú dopravu (IRU).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥