Cockfieldova biela kniha

Cockfieldova Biela kniha a Cesta k jednotnému trhu v Európe

Cockfieldova biela kniha je významným dokumentom v kontexte európskej integrácie a tvorby jednotného trhu v Európe. Táto biela kniha, nazvaná podľa lorda Cockfielda, novovymenovaného komisára pre obchodné záležitosti v rámci Európskej komisie, mala kľúčovú úlohu pri stanovení prioritných krokov a harmonogramu na cestu k vytvoreniu veľkého jednotného trhu do roku 1992.

Vytvorenie veľkého jednotného trhu

V roku 1985 Európska rada stanovila za svoju prioritu vytvorenie veľkého jednotného trhu v Európe do roku 1992. Tento ambiciózny cieľ mal odstrániť prekážky obchodu medzi členskými štátmi Európskych spoločenstiev a vytvoriť prosperujúci a konkurencieschopný trh, ktorý by prospešne ovplyvnil ekonomický rast a zamestnanosť v regióne.

Na implementáciu tejto vízie bola poverená Európska komisia, konkrétne lord Cockfield, ktorý bol zodpovedný za obchodné záležitosti. Jeho úlohou bolo zostaviť podrobný program s časovým harmonogramom a legislatívnymi opatreniami potrebnými na dosiahnutie cieľa.

Obsah Cockfieldovej Bielej knihy

Cockfieldova biela kniha, ktorú pripravil pre stretnutie Európskej rady v Miláne v júni 1985, bola kľúčovým dokumentom na tejto ceste. Obsahovala identifikáciu 300 legislatívnych opatrení, ktoré boli potrebné na odstránenie rôznych obchodných bariér medzi členskými štátmi. Tieto bariéry zahŕňali fyzické (ako hraničné kontroly), technické (napríklad rozličné výrobné normy) a fiskálne prekážky (rozdielne spotrebné dane a daň z pridanej hodnoty).

Cockfieldova biela kniha teda stanovila detailný plán na odstránenie týchto prekážok a vytvorenie jednotného trhu. Okrem toho stanovila aj časový harmonogram, ktorý určoval termíny na predkladanie návrhov zo strany Európskej komisie a konečné rozhodnutia Európskej rady.

Vplyv na Jednotný európsky akt

Milánsky summit Európskej rady v roku 1985 schválil Cockfieldovu bielu knihu, a tým ju uznal za kľúčový dokument na ceste k jednotnému trhu v Európe. Táto biela kniha mala následne veľký vplyv na prípravu a schválenie Jednotného európskeho aktu, ktorý bol prijatý v roku 1986. Jednotný európsky akt bol ďalším dôležitým krokom na ceste k vytvoreniu jednotného trhu a zahŕňal konkrétne legislatívne zmeny a opatrenia potrebné na jeho dosiahnutie.

Cockfieldova biela kniha a Jednotný európsky akt boli kľúčovými míľnikmi v procese európskej integrácie a vytvorení jednotného trhu v Európe. Tieto dokumenty položili základy pre slobodný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu medzi členskými štátmi Európskych spoločenstiev a prispeli k vytvoreniu jedného z najväčších ekonomických trhov na svete.

Európska rada v marci 1985 stanovila ako prioritu vytvorenie veľkého jednotného trhu do r. 1992 a poverila Komisiu zostaviť príslušný program s podrobným harmonogramom. Úloha pripadla lordovi Cockfieldovi, novovymenovanému komisárovi, zodpovednému za obchodné záležitosti v rámci Spoločenstva. Biela kniha, ktorú pripravil na stretnutie Európskej rady v Miláne v júni 1985, identifikovala 300 legislatívnych opatrení potrebných na zavedenie jednotného trhu. Tieto opatrenia sa zaoberali tromi druhmi obchodných bariér: fyzickými (hraničné kontroly), technickými (napr. rozličné výrobné normy) a fiskálnymi (rozdielna spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty). Biela kniha stanovila časový harmonogram pre návrhy Komisie a pre konečné rozhodnutie Európskej rady. Milánsky summit Európskej rady schválil bielu knihu, ktorá do veľkej miery ovplyvnila prípravu Jednotného európskeho aktu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥