Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Cieľ Regionálna Konkurencieschopnosť a Zamestnanosť v Európskej Integrácii

Cieľ Regionálna Konkurencieschopnosť a Zamestnanosť (Objective Regional Competitiveness and Employment) je jedným z troch hlavných cieľov kohéznej politiky Európskej únie (EÚ) na programové obdobie 2007 – 2013, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a Európskeho sociálneho fondu (ESF). Tento cieľ sa sústreďuje na posilnenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti regiónov EÚ a zároveň na podporu zamestnanosti v týchto regiónoch.

Význam Cieľa Regionálna Konkurencieschopnosť a Zamestnanosť

Cieľ Regionálna Konkurencieschopnosť a Zamestnanosť má niekoľko dôležitých cieľov a významov:

  • Posilnenie Konkurencieschopnosti Regiónov: Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť regiónov EÚ, čo zahŕňa zlepšenie podnikateľského prostredia, podporu inovácií a investícií do ľudského kapitálu.
  • Podpora Zamestnanosti: Cieľom je aj zvýšiť úroveň zamestnanosti v týchto regiónoch predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien, vrátane otvorenia trhu.
  • Ekonomická a Sociálna Kohézia: Cieľ Regionálna Konkurencieschopnosť a Zamestnanosť prispieva k dosiahnutiu väčšej ekonomickej a sociálnej kohézie v celej EÚ tým, že podporuje rozvoj regiónov s ohľadom na ich špecifické potreby.

Financovanie a Oprávnené Oblasti

Cieľ Regionálna Konkurencieschopnosť a Zamestnanosť je financovaný z ERDF a ESF. Oblasti oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci tohto cieľa sú tieto:

  • Regióny, ktoré nie sú najmenej rozvinuté a neuplatňuje sa na ne cieľ Konvergencia.
  • Výnimkou je bratislavský kraj na Slovensku, ktorý spadá pod cieľ Konvergencia.

Stratégie a Priority

Pre dosiahnutie cieľa Regionálna Konkurencieschopnosť a Zamestnanosť sa vyvíjajú rôzne stratégie a priority. Tieto zahŕňajú:

  • Podporu inovácií a rozvoja znalostnej spoločnosti.
  • Zlepšenie podnikateľského prostredia a podpora podnikania.
  • Ochrana a zlepšovanie životného prostredia.
  • Zlepšenie dostupnosti, prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, a rozvoj trhov práce na princípe sociálnej inklúzie.

Záver

Cieľ Regionálna Konkurencieschopnosť a Zamestnanosť je kľúčovým prvkom v kohéznej politike EÚ a zohľadňuje dôležité aspekty posilňovania ekonomickej konkurencieschopnosti.

Posilnenie konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien vrátane zmien spojených s otvorením trhu prostredníctvom zvýšenia a zlepšenia kvality investícií.

(Objective Regional competitivness and employment) – jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z ERDF a ESF. Oblasti oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, sú tie oblasti, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia (článok 6 všeobecného nariadenia) – čo je v prípade Slovenska bratislavský kraj. Tento cieľ je s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien vrátane zmien spojených s otvorením trhu prostredníctvom inovácie a podpory znalostnej spoločnosti, podnikania, ochrany a zlepšovania životného prostredia a zlepšovania dostupnosti, prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, ako aj rozvojom trhov práce na princípe sociálnej inklúzie (článok 3 všeobecného nariadenia).

posilnenie konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien vrátane zmien spojených s otvorením trhu prostredníctvom zvýšenia a zlepšenia kvality investícií do ľudského kapitálu, inovácií a podpory znalostnej spoločnosti, podnikania, ochrany a zlepšovania životného prostredia a zlepšovania dostupnosti, prispôsobivosti zamestnancov a podnikov, ako aj rozvojom trhov práce na princípe sociálnej inklúzie;

cieľ Európskeho spoločenstva umožňujúci podporu regiónov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu pre regióny s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥