Čiastkový výkaz výdavkov

Čiastkový výkaz výdavkov

Dokument obsahujúci súhrn výdavkov uskutočnených v priebehu stanoveného obdobia (okrem výdavkov zahrnutých v predchádzajúcich čiastkových výkazoch výdavkov) za príslušný operačný program podľa jednotlivých zdrojov, na základe ktorého sa preplácajú zdroje EÚ. Výkaz je vypracovaný platobnou jednotkou a tvorí prílohu k súhrnnej žiadosti o platbu.

Čiastkový výkaz výdavkov je kľúčovým dokumentom v rámci európskej integrácie. Tento dokument slúži na sledovanie a správu výdavkov, ktoré boli uskutočnené v priebehu stanoveného obdobia v rámci operačného programu financovaného zo zdrojov Európskej únie.

Výkaz obsahuje súhrn výdavkov podľa jednotlivých zdrojov financovania a zobrazuje, ako boli tieto zdroje EÚ preplácané. Jeho cieľom je transparentne zaznamenávať všetky výdavky a zabezpečiť, aby finančné prostriedky EÚ boli riadne využité a spravované.

Je dôležité poznamenať, že čiastkový výkaz výdavkov zahŕňa iba výdavky uskutočnené v danom období, pričom výdavky z predchádzajúcich období sú zahrnuté v predchádzajúcich čiastkových výkazoch. Toto zabezpečuje presné sledovanie aktuálneho stavu financií.

Čiastkový výkaz výdavkov je dôležitou súčasťou procesu správy európskych fondov a zabezpečuje, že finančné prostriedky EÚ sú použité v súlade s pravidlami a cieľmi daného operačného programu.

Tento dokument je vypracovaný platobnou jednotkou a tvorí neoddeliteľnú prílohu k súhrnnej žiadosti o platbu. Jeho presnosť a dôkladnosť sú kľúčové pre riadne fungovanie projektov financovaných z fondov EÚ.

dokument obsahujúci súhrn výdavkov uskutočnených v priebehu stanoveného obdobia (okrem výdavkov zahrnutých v predchádzajúcich čiastkových výkazoch výdavkov) za príslušný operačný program podľa jednotlivých zdrojov, na základe ktorého sa preplácajú zdroje EÚ. Výkaz je vypracovaný platobnou jednotkou a tvorí prílohu k súhrnnej žiadosti o platbu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥