Certifikačný orgán

Certifikačný orgán

(Certifying Authority) – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt poverený členským štátom na certifikovanie výkazov o výdavkoch a žiadosti o platbu predtým, ako sa zašlú Komisii. V prípade Slovenskej republiky je certikačným orgánom Ministerstvo financií SR. Zodpovedá za koordináciu finančného riadenia pre všetky operačné programy v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt menovaný členským štátom za účelom certifikovania výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii. V podmienkach Slovenskej republiky certifikačný orgán pre všetky operačné programu v NSRR je Ministerstvo financií SR;

Národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt menovaný členským štátom za účelom certifikovania výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii.

Rola Certifikačného orgánu

Certifikačný orgán je kľúčovým hráčom v kontrole a overovaní správnosti výdavkov a žiadostí o platbu v rámci európskych fondov a programov. Jeho úlohou je zabezpečiť, že všetky národné, regionálne alebo miestne výdavky, ktoré sú hradené z týchto fondov, sú v súlade s pravidlami a normami stanovenými pre daný program.

Certifikačný orgán na Slovensku

V Slovenskej republike je certifikačným orgánom Ministerstvo financií SR. Tento orgán má zodpovednosť za koordináciu finančného riadenia pre všetky operačné programy v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Proces Certifikácie

Proces certifikácie zahŕňa previerku výkazov o výdavkoch a žiadostí o platbu, ktoré predkladajú príjemcovia finančnej pomoci z európskych fondov. Certifikačný orgán overuje, či tieto dokumenty sú v súlade s normami a pravidlami a či výdavky boli oprávnene hradené z fondov. Ak je všetko v poriadku, orgán certifikuje tieto výkazy a umožňuje ich poslanie Európskej komisii.

Záver

Certifikačný orgán je dôležitým aktérom v procese využívania európskych fondov a programov. Jeho úlohou je zabezpečiť transparentnosť a správnosť finančných tokov a prispieva k efektívnemu využívaniu týchto prostriedkov na dosiahnutie cieľov stanovených v rámci európskej integrácie.

(Certifying Authority) – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt poverený členským štátom na certifikovanie výkazov o výdavkoch a žiadosti o platbu predtým, ako sa zašlú Komisii. V prípade Slovenskej republiky je certikačným orgánom Ministerstvo financií SR. Zodpovedá za koordináciu finančného riadenia pre všetky operačné programy v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt menovaný členským štátom za účelom certifikovania výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii. V podmienkach Slovenskej republiky certifikačný orgán pre všetky operačné programu v NSRR je Ministerstvo financií SR;

Národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt menovaný členským štátom za účelom certifikovania výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥